nie szu­kałam ciebie na siłę a jed­nak było pi­sane że przyjdziesz choć uciekając przed sercem przeszłam wzdłuż i wszerz samą siebie w przypływie nie­chcianych uczuć za­nurza­my się co­raz głębiej choć wiemy że jeszcze nie raz przyj­dzie nam zno­wu utonąć z gwiazdami w tej sa­mej rzece 


nie szu­kałam-ciebie-na łę-a-jed­nak-było-pi­sane-że przyjdziesz-choć-uciekając-przed-sercem-przeszłam-wzdłuż-i wszerz-samą-siebie-w
giulietkanie szu­kałamciebiena siłęjed­nakbyłopi­saneże przyjdzieszchoćuciekającprzedsercemprzeszłamwzdłużi wszerzsamąsiebieprzypływienie­chcianychuczućza­nurza­my sięco­razgłębiejwiemyżejeszczenie razprzyj­dzienamzno­wuutonąćgwiazdamitej sa­mejrzece nie szu­kałam ciebieciebie na siłęjed­nak byłobyło pi­sanepi­sane że przyjdzieszże przyjdziesz choćchoć uciekającuciekając przedprzed sercemsercem przeszłamprzeszłam wzdłużwzdłuż i wszerzi wszerz samąsamą siebiesiebie ww przypływieprzypływie nie­chcianychnie­chcianych uczućuczuć za­nurza­my sięza­nurza­my się co­razco­raz głębiejgłębiej choćchoć wiemywiemy żeże jeszczejeszcze nie raznie raz przyj­dzieprzyj­dzie namnam zno­wuzno­wu utonąćutonąć zz gwiazdamigwiazdami ww tej sa­mejtej sa­mej rzece nie szu­kałam ciebie na siłęna siłę a jed­naka jed­nak byłojed­nak było pi­sanebyło pi­sane że przyjdzieszpi­sane że przyjdziesz choćże przyjdziesz choć uciekającchoć uciekając przeduciekając przed sercemprzed sercem przeszłamsercem przeszłam wzdłużprzeszłam wzdłuż i wszerzwzdłuż i wszerz samąi wszerz samą siebiesamą siebie wsiebie w przypływiew przypływie nie­chcianychprzypływie nie­chcianych uczućnie­chcianych uczuć za­nurza­my sięuczuć za­nurza­my się co­razza­nurza­my się co­raz głębiejco­raz głębiej choćgłębiej choć wiemychoć wiemy żewiemy że jeszczeże jeszcze nie razjeszcze nie raz przyj­dzienie raz przyj­dzie namprzyj­dzie nam zno­wunam zno­wu utonąćzno­wu utonąć zutonąć z gwiazdamiz gwiazdami wgwiazdami w tej sa­mejw tej sa­mej rzece 

Nie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić. -Eduard Spranger
nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić -Eduard Spranger
nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić