nie szu­kaj szczęścia Bo szczęście zaw­sze tkwi w Tobie Po­mimo te­go że go często nie dostrzegasz nie mów ze go nie masz 


nie szu­kaj-szczęścia-bo-szczęście-zaw­sze-tkwi-w tobie-po­mimo-te­go-że go często-nie dostrzegasz-nie-mów-ze go nie masz 
intryganie szu­kajszczęściaboszczęściezaw­szetkwiw tobiepo­mimote­goże go częstonie dostrzegaszniemówze go nie masz nie szu­kaj szczęściaszczęścia bobo szczęścieszczęście zaw­szezaw­sze tkwitkwi w tobiew tobie po­mimopo­mimo te­gote­go że go częstoże go często nie dostrzegasznie dostrzegasz nienie mówmów ze go nie masz nie szu­kaj szczęścia boszczęścia bo szczęściebo szczęście zaw­szeszczęście zaw­sze tkwizaw­sze tkwi w tobietkwi w tobie po­mimow tobie po­mimo te­gopo­mimo te­go że go częstote­go że go często nie dostrzegaszże go często nie dostrzegasz nienie dostrzegasz nie mównie mów ze go nie masz nie szu­kaj szczęścia bo szczęścieszczęścia bo szczęście zaw­szebo szczęście zaw­sze tkwiszczęście zaw­sze tkwi w tobiezaw­sze tkwi w tobie po­mimotkwi w tobie po­mimo te­gow tobie po­mimo te­go że go częstopo­mimo te­go że go często nie dostrzegaszte­go że go często nie dostrzegasz nieże go często nie dostrzegasz nie mównie dostrzegasz nie mów ze go nie masz nie szu­kaj szczęścia bo szczęście zaw­szeszczęścia bo szczęście zaw­sze tkwibo szczęście zaw­sze tkwi w tobieszczęście zaw­sze tkwi w tobie po­mimozaw­sze tkwi w tobie po­mimo te­gotkwi w tobie po­mimo te­go że go częstow tobie po­mimo te­go że go często nie dostrzegaszpo­mimo te­go że go często nie dostrzegasz niete­go że go często nie dostrzegasz nie mówże go często nie dostrzegasz nie mów ze go nie masz 

Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne... -Devin
nie-szu­kaj-szczęścia-w wiel­kich-rzeczach-bo właśnie-w szczegółach-tkwi-to-co tak-nap­rawdę-jest bezcenne
Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz
nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia
Nie szu­kaj Bo­ga w zaświatach. On jest przy tobie. -Matka Teresa z Kalkuty
nie-szu­kaj-bo­ga-w zaświatach-on jest przy-tobie
Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa