nie ważne jet to co pa­miętasz, lecz to o czym zapomniałeś 


nie ważne-jet-to co pa­miętasz-lecz-to o czym-zapomniałeś 
daniołnie ważnejetto co pa­miętaszleczto o czymzapomniałeś nie ważne jetjet to co pa­miętaszlecz to o czymto o czym zapomniałeś nie ważne jet to co pa­miętaszlecz to o czym zapomniałeś 

Os­tatnie chwi­le, os­tatni pro­myk szczęścia - Nie ważne gdzie, lecz ważne z kim i dlaczego. Ma­my to jed­no życie, tak więc uczmy się z niego korzys­tać ra­zem z innymi.O czym pi­sać? Wszys­tko jedno; Ważne, żeby tra­fić w sedno.Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.Ważne jest nie zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa.Nie jest ważne, byśmy mogli naprawić, lecz aby nam zwrócono to, co zawiniliśmy.