... nie wiem jak wygląda niebo... nie wiem jak wygląda czyściec... ale wiem jak wygląda piekło... wys­tar­czy mi wyjść z mieszkania...


nie wiem-jak wygląda-niebo-nie wiem-jak wygląda-czyściec-ale wiem-jak wygląda-piekło-wys­tar­czy mi wyjść
irracjanie wiemjak wyglądanieboczyściecale wiempiekłowys­tar­czy mi wyjśćz mieszkanianie wiemnie wiem jak wyglądajak wygląda nieboniebo nie wiemnie wiem jak wyglądajak wygląda czyściecczyściec ale wiemale wiem jak wyglądajak wygląda piekłopiekło wys­tar­czy mi wyjśćwys­tar­czy mi wyjść z mieszkanianie wiem jak wyglądanie wiem jak wygląda niebojak wygląda niebo nie wiemniebo nie wiem jak wyglądanie wiem jak wygląda czyściecjak wygląda czyściec ale wiemczyściec ale wiem jak wyglądaale wiem jak wygląda piekłojak wygląda piekło wys­tar­czy mi wyjśćpiekło wys­tar­czy mi wyjść z mieszkanianie wiem jak wygląda niebonie wiem jak wygląda niebo nie wiemjak wygląda niebo nie wiem jak wyglądaniebo nie wiem jak wygląda czyściecnie wiem jak wygląda czyściec ale wiemjak wygląda czyściec ale wiem jak wyglądaczyściec ale wiem jak wygląda piekłoale wiem jak wygląda piekło wys­tar­czy mi wyjśćjak wygląda piekło wys­tar­czy mi wyjść z mieszkanianie wiem jak wygląda niebo nie wiemnie wiem jak wygląda niebo nie wiem jak wyglądajak wygląda niebo nie wiem jak wygląda czyściecniebo nie wiem jak wygląda czyściec ale wiemnie wiem jak wygląda czyściec ale wiem jak wyglądajak wygląda czyściec ale wiem jak wygląda piekłoczyściec ale wiem jak wygląda piekło wys­tar­czy mi wyjśćale wiem jak wygląda piekło wys­tar­czy mi wyjść z mieszkania

Wiem, że jak każda ko­bieta, mam więcej siły niż na to wygląda.Miłość to ucie­czka do kra­ju, w którym jest tyl­ko dwo­je oby­wate­li. Z zewnątrz wygląda to jak śmierć. Ludzie mogą do wo­li wa­lić pięściami w ściany, ale nie mają szans, by zna­leźć drzwi. Nikt nie jest w sta­nie od­gadnąć, jak wygląda uk­ry­ty za wy­soki­mi mu­rami ogród.Jak wygląda świat, kiedy życie sta­je się tęsknotą? Wygląda pa­piero­wo, kruszy się w pal­cach, rozpada.Wiem jak dot­rzeć W za­kamar­ki Ciebie Wiem i widzę Za­pach emoc­ji na ciele Czuję bi­cie Ser­ca ko­biece­go Jes­tem z tobą I nie chcę już Więcej wie­dzieć Cze­go ci trze­ba Jes­tem i ty jes­teś Wys­tar­czy dla nas Darów Bożych Z błękit­ne­go nieba Jes­tem wys­tar­czająco dum­ny z te­go, co jed­nak wiem, aby przyz­nać z całą skrom­nością, iż nie wiem wszystkiego; Nig­dy nie pi­sałem fraszek, Za to oba­liłem parę flaszek. Nie jes­tem Kra­sic­ki czy Kochanowski, Kocham za to park Wi­lanow­ski. Po­wiem Wam, że życie to fraszka, Jak miłos­na igraszka. Nie wiem czy ta fraszka się udała, Ale mo­ja dusza, po­gadała..... :))