nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz...


nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz
efa198711nie wy­magajcudówod ludzidlaktórychnicnie znaczysznie wy­magaj cudówcudów od ludziod ludzi dladla którychktórych nicnic nie znaczysznie wy­magaj cudów od ludzicudów od ludzi dlaod ludzi dla którychdla których nicktórych nic nie znaczysznie wy­magaj cudów od ludzi dlacudów od ludzi dla którychod ludzi dla których nicdla których nic nie znaczysznie wy­magaj cudów od ludzi dla którychcudów od ludzi dla których nicod ludzi dla których nic nie znaczysz

wmówi­li ci że nic nie umiesz nic nie znaczysz nie wiesz nic że to co robisz się wypaczy że nie masz szczęścia bo świat z ciebie kpi jes­teś OSOBĄ ważną dla świata tu­taj jest także i twój dom tak jak w zegarku naj­mniej­sza śrubka jest ważna bez niej zegarek jest na złom *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam.A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni.Dbaj­my o tych których kocha­my. Po­magaj­my im, mi­mo że oni często nas opuszczają. Niech wiedzą, że zaw­sze mogą na nas liczyć, bo prze­cież każdy pot­rze­buję ko­goś blis­kiego, do ko­go może zadzwo­nić o 3 nad ranem...Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.`Znaczysz tak wiele. Świat bez ciebie nie znaczy nic.Egoista jest obojętny dla ludzi, których nie może wykorzystać do swoich celów.