nie za­mykaj uczuć w klatce nie na­gaduj za chałupą po­liczek nad­sta­wiaj matce resztę świata wchłaniaj dupą 


nie za­mykaj-uczuć-w klatce-nie-na­gaduj-za chałupą-po­liczek-nad­sta­wiaj-matce-resztę-świata-wchłaniaj-dupą 
necrotonnie za­mykajuczućw klatceniena­gadujza chałupąpo­liczeknad­sta­wiajmatceresztęświatawchłaniajdupą nie za­mykaj uczućuczuć w klatcew klatce nienie na­gadujna­gaduj za chałupąza chałupą po­liczekpo­liczek nad­sta­wiajnad­sta­wiaj matcematce resztęresztę świataświata wchłaniajwchłaniaj dupą nie za­mykaj uczuć w klatceuczuć w klatce niew klatce nie na­gadujnie na­gaduj za chałupąna­gaduj za chałupą po­liczekza chałupą po­liczek nad­sta­wiajpo­liczek nad­sta­wiaj matcenad­sta­wiaj matce resztęmatce resztę świataresztę świata wchłaniajświata wchłaniaj dupą nie za­mykaj uczuć w klatce nieuczuć w klatce nie na­gadujw klatce nie na­gaduj za chałupąnie na­gaduj za chałupą po­liczekna­gaduj za chałupą po­liczek nad­sta­wiajza chałupą po­liczek nad­sta­wiaj matcepo­liczek nad­sta­wiaj matce resztęnad­sta­wiaj matce resztę światamatce resztę świata wchłaniajresztę świata wchłaniaj dupą nie za­mykaj uczuć w klatce nie na­gadujuczuć w klatce nie na­gaduj za chałupąw klatce nie na­gaduj za chałupą po­liczeknie na­gaduj za chałupą po­liczek nad­sta­wiajna­gaduj za chałupą po­liczek nad­sta­wiaj matceza chałupą po­liczek nad­sta­wiaj matce resztępo­liczek nad­sta­wiaj matce resztę światanad­sta­wiaj matce resztę świata wchłaniajmatce resztę świata wchłaniaj dupą 

Nas­taw się, że życie da ci w dupę, tyl­ko nie nad­sta­wiaj się zbyt często.Gdy ktoś chce zro­bić dla ciebie coś miłego, nie dys­ku­tuj, nie prze­ciw­sta­wiaj się, nie od­ma­wiaj, nie próbuj mu te­go wy­per­swa­dować. Tyl­ko uśmie­chnij się i podziękuj, po­myśl, ja­kie to szczęście mieć wokół siebie hoj­nych ludzi.Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata.Nie sta­wiaj spra­wy na os­trzu noża, bo możesz ją zarżnąć.Tańczysz mie­dzy palcami, tańczysz jak wiatr między roz­puszczo­nymi włosami... Przy To­bie mętnieją myśli, płoną pragnienia. Gdy od­dechem choć chłodnym, otu­lasz marzenia. Nęka­ne po no­cy, w snach, chwi­le Nasze. Od­daj to co czas zab­rał, po­dob­no na zawsze. Nie za­mykaj oczu, nie za­mykaj serca.Nie og­ra­niczaj marzeń. Nie mów, że mają się spełnić te­raz, na­tychmiast, nie sta­wiaj im gra­nicy. Po pros­tu po­wiedz: chciałabym... i cier­pli­wie czekaj...