nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud 


nie zapomnij-oddechu-naszych-ciał-do­tyku-naszych-oczu-spot­kań-naszych-dłoni-uderzeń-naszych-serc-smaku-naszych-ust-zapachu-naszych-nocy
maverick123nie zapomnijoddechunaszychciałdo­tykuoczuspot­kańdłoniuderzeńsercsmakuustzapachunocyśladównaszejmiłościgdybudziłaśmo­jepragnieniawte­dycze­kałemnacud nie zapomnij oddechuoddechu naszychnaszych ciałciał do­tykudo­tyku naszychnaszych oczuoczu spot­kańspot­kań naszychnaszych dłonidłoni uderzeńuderzeń naszychnaszych sercserc smakusmaku naszychnaszych ustust zapachuzapachu naszychnaszych nocynocy śladówśladów naszejnaszej miłościmiłości gdygdy budziłaśbudziłaś mo­jemo­je pragnieniapragnienia ii wte­dywte­dy cze­kałemcze­kałemnana cud nie zapomnij oddechu naszychoddechu naszych ciałnaszych ciał do­tykuciał do­tyku naszychdo­tyku naszych oczunaszych oczu spot­kańoczu spot­kań naszychspot­kań naszych dłoninaszych dłoni uderzeńdłoni uderzeń naszychuderzeń naszych sercnaszych serc smakuserc smaku naszychsmaku naszych ustnaszych ust zapachuust zapachu naszychzapachu naszych nocynaszych nocy śladównocy śladów naszejśladów naszej miłościnaszej miłości gdymiłości gdy budziłaśgdy budziłaś mo­jebudziłaś mo­je pragnieniamo­je pragnienia ipragnienia i wte­dyi wte­dy cze­kałemwte­dy cze­kałemcze­kałem nana cud 

Kpimy z kiczów naszych rodziców, wyśmiewamy kicze naszych dziadków i podziwiamy kicze naszych pradziadków.Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół.Kocha­nie miłością ma­luj­my ob­ra­zy ...... naszej codzien­ności aż po kres naszych dni, a po­tem na tym dru­gim świecie od­najdźmy nasze ścieżki wie­czności te z naszych ob­razów niech zno­wu połączą się w jedną... *** *** *** *** ukochanej MP Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności.Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie.Możemy żyć bez naszych przy­jaciół, lecz nie bez naszych sąsiadów.