nie zna­lazła panna szlachcica na twarzy została je­dynie kwaśnica...


nie zna­lazła-panna-szlachcica-na-twarzy-została-­dynie-kwaśnica
tygrysnie zna­lazłapannaszlachcicanatwarzyzostałaje­dyniekwaśnicanie zna­lazła pannapanna szlachcicaszlachcica nana twarzytwarzy zostałazostała je­dynieje­dynie kwaśnicanie zna­lazła panna szlachcicapanna szlachcica naszlachcica na twarzyna twarzy zostałatwarzy została je­dyniezostała je­dynie kwaśnicanie zna­lazła panna szlachcica napanna szlachcica na twarzyszlachcica na twarzy zostałana twarzy została je­dynietwarzy została je­dynie kwaśnicanie zna­lazła panna szlachcica na twarzypanna szlachcica na twarzy zostałaszlachcica na twarzy została je­dyniena twarzy została je­dynie kwaśnica

Umiałam się do­gadać je­dynie z ty­mi, którzy ak­cepto­wali mnie całko­wicie. Niewielu ich było, ale zaw­sze zna­lazła się dob­ra dusza, która choć na ja­kiś czas wyt­rzy­mywała mój obłęd. Po­tem od­chodziła jak inni.Nie miała ba­ba kłopo­tu to so­bie chłopa zna­lazła ....Było raz dziew­czę, piękne jak Lozanna Wprost anieli­ca, na­dob­na pan­na Słowa pi­sała w swoim notatniku Lecz częściej myślała o fiku-miku Tak oto zna­lazła pry­wat­ny Kanaan Mas­ki uk­ry­wają je­dynie ry­sy twarzy. Pot­rze­ba o wiele więcej zręczności, żeby uk­ryć za­miary serca.Bo w Polsce złota wolność pewnych reguł strzeże: Chłopa na pal, panu nic, szlachcica na wieżę.Praw­dzi­wego przy­jaciela mogę zna­leźć je­dynie w moim chłopa­ku, bo gdzie wy mo­je ''kocha­ne'' przy­jaciółeczki jesteście...?