Nie­chaj ludzkość się oc­knie, gdyż zmie­rza ku zagładzie.


nie­chaj-ludzkość ę-oc­knie-gdyż-zmie­rza-ku zagładzie
rydernie­chajludzkość sięoc­kniegdyżzmie­rzaku zagładzienie­chaj ludzkość sięludzkość się oc­kniegdyż zmie­rzazmie­rza ku zagładzienie­chaj ludzkość się oc­kniegdyż zmie­rza ku zagładzie

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ludzkość znalazła się na rozdrożu. Jedna droga wiedzie ku rozpaczy i beznadziei. Druga ku zagładzie. Módlmy się o właściwy wybór.Kto ku wiel­kiemu zmie­rza, na małe się nie ogląda.My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi.życie bez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane.na­rodziło się no­we marzenie, od­ległe marzenie by poznać, a nadzieje się spełniają gdy zmie­rza­my ku ich centrum.