NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 08.05.2016r. Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka - Wniebowstąpienie. Ar­gu­ment siły Ma­gis­te­rium kościoła Sy­nod biskupów Widzimisienia Lecz gra­bie gra­bią sobie Relatywizmy Dzieci - owoce Związków sakramentalnych Czas rozwodników Kwitną kasztany. Muszę przep­ro­sić wiosnę, Za krzyk wbrew pięknu.


nie­dziela-z mi­niaturĄ-ala-fyr­fle-08052016r-młode-ziemniaki-ko­per-mar­chew-ka­pus­tka-wniebowstąpienie-ar­gu­ment-ły
fyrflenie­dzielaz mi­niaturĄalafyr­fle08052016rmłodeziemniakiko­permar­chewka­pus­tkawniebowstąpieniear­gu­mentsiłyma­gis­te­riumkościołasy­nodbiskupówwidzimisienialeczgra­biegra­biąsobierelatywizmydzieci owocezwiązkówsakramentalnychczasrozwodnikówkwitnąkasztanymuszęprzep­ro­sićwiosnęzakrzykwbrewpięknunie­dziela z mi­niaturĄz mi­niaturĄ alaala fyr­fleka­pus­tkawniebowstąpieniear­gu­ment siłysiły ma­gis­te­riumma­gis­te­rium kościołakościoła sy­nodsy­nod biskupówbiskupów widzimisieniawidzimisienia leczlecz gra­biegra­bie gra­biągra­bią sobiesobie relatywizmyrelatywizmy dzieci owoce związkówzwiązków sakramentalnychsakramentalnych czasczas rozwodnikówrozwodników kwitnąkwitną kasztanymuszę przep­ro­sićprzep­ro­sić wiosnęza krzykkrzyk wbrewwbrew pięknunie­dziela z mi­niaturĄ alaz mi­niaturĄ ala fyr­flear­gu­ment siły ma­gis­te­riumsiły ma­gis­te­rium kościołama­gis­te­rium kościoła sy­nodkościoła sy­nod biskupówsy­nod biskupów widzimisieniabiskupów widzimisienia leczwidzimisienia lecz gra­bielecz gra­bie gra­biągra­bie gra­bią sobiegra­bią sobie relatywizmysobie relatywizmy dzieci owoce związków sakramentalnychzwiązków sakramentalnych czassakramentalnych czas rozwodnikówczas rozwodników kwitnąrozwodników kwitną kasztanymuszę przep­ro­sić wiosnęza krzyk wbrewkrzyk wbrew pięknu

Kwitną kasztany. Muszę przep­ro­sić wiosnę, Za krzyk wbrew pięknu. -fyrfle
kwitną-kasztany-muszę-przep­ro­ć-wiosnę-za-krzyk-wbrew-pięknu
Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka -  Wniebowstąpienie. -fyrfle
młode-ziemniaki-ko­per-mar­chew-ka­pus­tka- -wniebowstąpienie