NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 15.05.2016r. Kwitną akacje. Ich aro­mat jest prawie Słodyczą Twych ust. Z na­mi nasz sens A wo­limy iść przez mgłę Drogą do Emaus Maj - rozśpiewana Na­bożeństwem majowym Krzyżokapliczka Pszczoła pi­je miód Kielichem tulipana My z naszych ust Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ro­nu­je dzień 


nie­dziela-z mi­niaturĄ-ala-fyr­fle-15052016r-kwitną-akacje-ich-aro­mat-jest prawie-słodyczą-twych-ust-z-na­mi-nasz-sens-a-wo­limy
fyrflenie­dzielaz mi­niaturĄalafyr­fle15052016rkwitnąakacjeicharo­matjest prawiesłodyczątwychustna­minaszsenswo­limyiśćprzezmgłędrogądo emausmaj rozśpiewanana­bożeństwemmajowymkrzyżokapliczkapszczołapi­jemiódkielichemtulipanamyz naszychustczaszapatrzeniaog­niomis­trzzachódsłońcako­ro­nu­jedzień nie­dziela z mi­niaturĄz mi­niaturĄ alaala fyr­flekwitną akacjeich aro­mataro­mat jest prawiejest prawie słodycząsłodyczą twychtwych ustz na­mina­mi nasznasz senswo­limy iśćiść przezprzez mgłęmgłę drogądrogą do emausdo emaus maj rozśpiewana na­bożeństwemna­bożeństwem majowymmajowym krzyżokapliczkakrzyżokapliczka pszczołapszczoła pi­jepi­je miódmiód kielichemkielichem tulipanatulipana mymy z naszychz naszych ustust czasczas zapatrzeniazapatrzenia og­niomis­trzog­niomis­trz zachódzachód słońcasłońca ko­ro­nu­jeko­ro­nu­je dzień nie­dziela z mi­niaturĄ alaz mi­niaturĄ ala fyr­fleich aro­mat jest prawiearo­mat jest prawie słodycząjest prawie słodyczą twychsłodyczą twych ustz na­mi naszna­mi nasz senssens a wo­limya wo­limy iśćwo­limy iść przeziść przez mgłęprzez mgłę drogąmgłę drogą do emausdrogą do emaus maj rozśpiewana na­bożeństwem majowymna­bożeństwem majowym krzyżokapliczkamajowym krzyżokapliczka pszczołakrzyżokapliczka pszczoła pi­jepszczoła pi­je miódpi­je miód kielichemmiód kielichem tulipanakielichem tulipana mytulipana my z naszychmy z naszych ustz naszych ust czasust czas zapatrzeniaczas zapatrzenia og­niomis­trzzapatrzenia og­niomis­trz zachódog­niomis­trz zachód słońcazachód słońca ko­ro­nu­jesłońca ko­ro­nu­je dzień 

Kwitną akacje. Ich aro­mat jest prawie Słodyczą Twych ust.Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ronu­je dzień NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 19.06.2016r. Mar­ne kazanie, Niebo dla zmysłów - jaśmin. Nie­dziela zwykła. Wdzięczny kwiat róży, Całuję zmar­szczki Mat­ki -  Czarnoziemowe. Prog­ram pięćset plus, Plus mie­szka­nia czyn­szo­we - Ja­rosław Wielki. Rodzą nas ludźmi. Umiera­my milczący. Poukładani. Przez płatek róży Pa­nora­ma Bes­kidów - Widząc Poezją.NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 08.05.2016r. Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka - Wniebowstąpienie. Ar­gu­ment siły Ma­gis­te­rium kościoła Sy­nod biskupów Widzimisienia Lecz gra­bie gra­bią sobie Relatywizmy Dzieci - owoce Związków sakramentalnych Czas rozwodników Kwitną kasztany. Muszę przep­ro­sić wiosnę, Za krzyk wbrew pięknu.NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 24.04.2016r. Cie­szy się głaszcząc Mod­litwą ulew­ny deszcz Wier­ny Ogrodnik Ludzie wolności Będąc w kościele są Po­za Kościołem Ziemią owładną Chłód po­wiet­rza i wody Ogień jest we mnie Nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 01.05.2016r. Przy­jem­ność szczęście Ze smal­cem krom­ka chleba Drogą do nieba Rozkapryszone Ubezwłasnowolnione Rodziców dzieci Czczę Święto Pracy Po­połud­niem z Anną Kap­li­ca Dziadka Ko­nie­czność dzisiaj Mówić to co chcą usłyszeć Wielolicowość Duszną słodkością Ob­rzeży śródleśnych rzek Za­pach czeremchy