NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 19.06.2016r. Mar­ne kazanie, Niebo dla zmysłów - jaśmin. Nie­dziela zwykła. Wdzięczny kwiat róży, Całuję zmar­szczki Mat­ki -  Czarnoziemowe. Prog­ram pięćset plus, Plus mie­szka­nia czyn­szo­we - Ja­rosław Wielki. Rodzą nas ludźmi. Umiera­my milczący. Poukładani. Przez płatek róży Pa­nora­ma Bes­kidów - Widząc Poezją.


nie­dziela-z mi­niaturĄ-ala-fyr­fle-19062016r-mar­ne-kazanie-niebo-dla-zmysłów- jaśmin-nie­dziela-zwykła-wdzięczny-kwiat-róży
fyrflenie­dzielaz mi­niaturĄalafyr­fle19062016rmar­nekazanieniebodlazmysłów jaśminnie­dzielazwykławdzięcznykwiatróżycałujęzmar­szczkimat­ki czarnoziemoweprog­rampięćsetplusplusmie­szka­niaczyn­szo­weja­rosławwielkirodząnasludźmiumiera­mymilczącypoukładaniprzezpłatekróżypa­nora­mabes­kidówwidzącpoezjąnie­dziela z mi­niaturĄz mi­niaturĄ alaala fyr­flemar­ne kazanieniebo dladla zmysłównie­dziela zwykławdzięczny kwiatkwiat różycałuję zmar­szczkizmar­szczki mat­ki  czarnoziemoweprog­ram pięćsetpięćset plusplus mie­szka­niamie­szka­nia czyn­szo­weczyn­szo­weja­rosławja­rosław wielkirodzą nasnas ludźmiumiera­my milczącyprzez płatekpłatek różyróży pa­nora­mapa­nora­ma bes­kidówbes­kidówwidzącwidząc poezjąnie­dziela z mi­niaturĄ alaz mi­niaturĄ ala fyr­fleniebo dla zmysłówwdzięczny kwiat różycałuję zmar­szczki mat­kiprog­ram pięćset plusplus mie­szka­nia czyn­szo­wemie­szka­nia czyn­szo­weja­rosław wielkirodzą nas ludźmiprzez płatek różypłatek róży pa­nora­maróży pa­nora­ma bes­kidówpa­nora­ma bes­kidówwidząc poezją

Płat­ka­mi róży Na dnie dnie kielicha lilii Kończę spojrzenie Jołop jełopu Grzędy urzędy rai Widząc Ojczyzna Deszcz z chmur i słów Śnieg z płatków kaliny Dru­gi dzień czerwca Róż biel Peoni Łosoś fiolet błękit chmur Czas zachwytności Zrzu­cił na jeża Biel kwit­nienia czar­ny bez Na ścieżce czerwca Była to nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 26.06.2016r.W skrzydłach pszczoły I wiat­rem od góry Żar Woń kwiatów lipy Że jed­ni chcą żyć A drudzy modlą o śmierć O tym nadzieja Manifestacje Antypolskokodowe Koszer­na wolność Zafałszowanie Drzaz­ga w oku brata Mo­ral­ność plotki Szczególnie piękny Ko­lor miłości - róży Pomarańczowość Była to nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 03.07.2016r.NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 15.05.2016r. Kwitną akacje. Ich aro­mat jest prawie Słodyczą Twych ust. Z na­mi nasz sens A wo­limy iść przez mgłę Drogą do Emaus Maj - rozśpiewana Na­bożeństwem majowym Krzyżokapliczka Pszczoła pi­je miód Kielichem tulipana My z naszych ust Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ro­nu­je dzień NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 24.04.2016r. Cie­szy się głaszcząc Mod­litwą ulew­ny deszcz Wier­ny Ogrodnik Ludzie wolności Będąc w kościele są Po­za Kościołem Ziemią owładną Chłód po­wiet­rza i wody Ogień jest we mnie NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 08.05.2016r. Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka - Wniebowstąpienie. Ar­gu­ment siły Ma­gis­te­rium kościoła Sy­nod biskupów Widzimisienia Lecz gra­bie gra­bią sobie Relatywizmy Dzieci - owoce Związków sakramentalnych Czas rozwodników Kwitną kasztany. Muszę przep­ro­sić wiosnę, Za krzyk wbrew pięknu.NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 12.06.2016r. Śród sma­ku kawy Za­pachniało hortensją Es­tradą kosów Bez­sze­les­tny kot Stąpa przez siedem żyć Kos ty­lu nie miał Bar­wne mro­wis­ko Mo­hero­wych beretów Kościel­ne ławki Śpiąc two­je dłonie Pie­szczą noc nieświadomie Budząc mnie i świt Mo­zaika kwiatów Rój se­tek bzyczących pszczół Przez ka­linę Bóg