NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 24.04.2016r. Cie­szy się głaszcząc Mod­litwą ulew­ny deszcz Wier­ny Ogrodnik Ludzie wolności Będąc w kościele są Po­za Kościołem Ziemią owładną Chłód po­wiet­rza i wody Ogień jest we mnie 


nie­dziela-z mi­niaturĄ-ala-fyr­fle-24042016r-cie­szy ę-głaszcząc-mod­litwą-ulew­ny-deszcz-wier­ny-ogrodnik-ludzie-wolnoś-będąc
fyrflenie­dzielaz mi­niaturĄalafyr­fle24042016rcie­szy sięgłaszczącmod­litwąulew­nydeszczwier­nyogrodnikludziewolnościbędącw kościelepo­zakościołemziemiąowładnąchłódpo­wiet­rzai wodyogieńjest we mnie nie­dziela z mi­niaturĄz mi­niaturĄ alaala fyr­flecie­szy się głaszczącgłaszcząc mod­litwąmod­litwą ulew­nyulew­ny deszczdeszcz wier­nywier­ny ogrodnikogrodnik ludzieludzie wolnościwolności będącbędąc w kościelew kościele sąsą po­zapo­za kościołemkościołem ziemiąziemią owładnąowładną chłódchłód po­wiet­rzapo­wiet­rza i wodyi wody ogieńogień jest we mnie nie­dziela z mi­niaturĄ alaz mi­niaturĄ ala fyr­flecie­szy się głaszcząc mod­litwągłaszcząc mod­litwą ulew­nymod­litwą ulew­ny deszczulew­ny deszcz wier­nydeszcz wier­ny ogrodnikwier­ny ogrodnik ludzieogrodnik ludzie wolnościludzie wolności będącwolności będąc w kościelebędąc w kościele sąw kościele są po­zasą po­za kościołempo­za kościołem ziemiąkościołem ziemią owładnąziemią owładną chłódowładną chłód po­wiet­rzachłód po­wiet­rza i wodypo­wiet­rza i wody ogieńi wody ogień jest we mnie 

Płat­ka­mi róży Na dnie dnie kielicha lilii Kończę spojrzenie Jołop jełopu Grzędy urzędy rai Widząc Ojczyzna Deszcz z chmur i słów Śnieg z płatków kaliny Dru­gi dzień czerwca Róż biel Peoni Łosoś fiolet błękit chmur Czas zachwytności Zrzu­cił na jeża Biel kwit­nienia czar­ny bez Na ścieżce czerwca Była to nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 26.06.2016r.NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 19.06.2016r. Mar­ne kazanie, Niebo dla zmysłów - jaśmin. Nie­dziela zwykła. Wdzięczny kwiat róży, Całuję zmar­szczki Mat­ki -  Czarnoziemowe. Prog­ram pięćset plus, Plus mie­szka­nia czyn­szo­we - Ja­rosław Wielki. Rodzą nas ludźmi. Umiera­my milczący. Poukładani. Przez płatek róży Pa­nora­ma Bes­kidów - Widząc Poezją.NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 15.05.2016r. Kwitną akacje. Ich aro­mat jest prawie Słodyczą Twych ust. Z na­mi nasz sens A wo­limy iść przez mgłę Drogą do Emaus Maj - rozśpiewana Na­bożeństwem majowym Krzyżokapliczka Pszczoła pi­je miód Kielichem tulipana My z naszych ust Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ro­nu­je dzień W skrzydłach pszczoły I wiat­rem od góry Żar Woń kwiatów lipy Że jed­ni chcą żyć A drudzy modlą o śmierć O tym nadzieja Manifestacje Antypolskokodowe Koszer­na wolność Zafałszowanie Drzaz­ga w oku brata Mo­ral­ność plotki Szczególnie piękny Ko­lor miłości - róży Pomarańczowość Była to nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 03.07.2016r.Nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 01.05.2016r. Przy­jem­ność szczęście Ze smal­cem krom­ka chleba Drogą do nieba Rozkapryszone Ubezwłasnowolnione Rodziców dzieci Czczę Święto Pracy Po­połud­niem z Anną Kap­li­ca Dziadka Ko­nie­czność dzisiaj Mówić to co chcą usłyszeć Wielolicowość Duszną słodkością Ob­rzeży śródleśnych rzek Za­pach czeremchy NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 12.06.2016r. Śród sma­ku kawy Za­pachniało hortensją Es­tradą kosów Bez­sze­les­tny kot Stąpa przez siedem żyć Kos ty­lu nie miał Bar­wne mro­wis­ko Mo­hero­wych beretów Kościel­ne ławki Śpiąc two­je dłonie Pie­szczą noc nieświadomie Budząc mnie i świt Mo­zaika kwiatów Rój se­tek bzyczących pszczół Przez ka­linę Bóg