Nie­szczęścia, tak zwa­ne życiowe, to star­cie naszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem.


nie­szczęścia-tak-zwa­ne-życiowe-to star­cie-naszej-upar­tej-wo­li-z naszym-przeznaczeniem
wacław berentnie­szczęściatakzwa­neżycioweto star­cienaszejupar­tejwo­liz naszymprzeznaczeniemtak zwa­nezwa­ne życioweto star­cie naszejnaszej upar­tejupar­tej wo­liwo­li z naszymz naszym przeznaczeniemtak zwa­ne życioweto star­cie naszej upar­tejnaszej upar­tej wo­liupar­tej wo­li z naszymwo­li z naszym przeznaczeniemto star­cie naszej upar­tej wo­linaszej upar­tej wo­li z naszymupar­tej wo­li z naszym przeznaczeniemto star­cie naszej upar­tej wo­li z naszymnaszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem

Nieszczęścia, tak zwane życiowe, to starcie naszej upartej woli z naszym przeznaczeniem.Cierpienie nie jest naszym celem ostatecznym. Szczęście jest naszym przeznaczeniem.Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile.My jes­teśmy twórca­mi włas­ne­go szczęścia i na­zywa­my je przeznaczeniem.Po­mimo śmier­ci prag­nie każdy z nas zacho­wać nieśmier­telność. Pa­mięć o uczyn­kach naszej oso­by, o naszym by­cie oraz o tym, co zos­ta­wimy po so­bie. Każdy z nas bu­duje so­bie za życia ta­ki pom­nik, który po nim zos­ta­nie już na zawsze.Przeszłość Wypędzo­na za drzwi Upar­cie puka