Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię.


nie­szczęście-tworzy-naj­pierw-poezję-po­tem-fi­lozo­fię-a po chwi­li-religię
piotr szreniawskinie­szczęścietworzynaj­pierwpoezjępo­temfi­lozo­fięa po chwi­lireligięnie­szczęście tworzytworzy naj­pierwnaj­pierw poezjępo­tem fi­lozo­fięa po chwi­li religięnie­szczęście tworzy naj­pierwtworzy naj­pierw poezjęnie­szczęście tworzy naj­pierw poezję

Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem. -Józef Stanisław Tischner
cza­sami ę-śmieję-że naj­pierw-jes­tem-człowiekiem-po­tem-fi­lozo­fem-po­tem-długo-długo-nic-a do­piero-po­tem-księdzem
Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję. -Stanisław Fornal
prze­kor­ny-afo­ryzm-dwie-mat­ki-ssie-fi­lozo­fię-i poezję
Głosy fi­lozofów są jak ter­mo­metr w ludzkim or­ga­niz­mie. Zaz­wyczaj przez fi­lozo­fię naj­le­piej wy­raża się gorączka te­go świata. -Józef Stanisław Tischner
głosy-fi­lozofów-są jak ter­mo­metr-w ludzkim-or­ga­niz­mie-zaz­wyczaj przez-fi­lozo­fię-naj­­piej-wy­raża ę-gorączka-te­go
Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany
naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać. -szajbuss
naj­pierw-upa­damy-aby po­tem-wstać