Nie­szczęście właści­wie nie zmienia cha­rak­te­ru i nie stwarza w nim no­wych rysów, ale uwy­puk­la je­dynie pre­dys­po­zyc­je z daw­na w nim istniejące.


nie­szczęście-właś­wie-nie zmienia-cha­rak­te­ru-i nie stwarza-w nim-no­wych-rysów-ale-uwy­puk­-­dynie-pre­dys­po­zyc­
stefan zweignie­szczęściewłaści­wienie zmieniacha­rak­te­rui nie stwarzaw nimno­wychrysówaleuwy­puk­laje­dyniepre­dys­po­zyc­jez daw­naistniejącenie­szczęście właści­wiewłaści­wie nie zmienianie zmienia cha­rak­te­rucha­rak­te­ru i nie stwarzai nie stwarza w nimw nim no­wychno­wych rysówale uwy­puk­lauwy­puk­la je­dynieje­dynie pre­dys­po­zyc­jepre­dys­po­zyc­je z daw­naz daw­na w nimw nim istniejącenie­szczęście właści­wie nie zmieniawłaści­wie nie zmienia cha­rak­te­runie zmienia cha­rak­te­ru i nie stwarzacha­rak­te­ru i nie stwarza w nimi nie stwarza w nim no­wychw nim no­wych rysówale uwy­puk­la je­dynieuwy­puk­la je­dynie pre­dys­po­zyc­jeje­dynie pre­dys­po­zyc­je z daw­napre­dys­po­zyc­je z daw­na w nimz daw­na w nim istniejące

Nieszczęście właściwie nie zmienia charakteru i nie stwarza w nim nowych rysów, ale uwypukla jedynie predyspozycje z dawna w nim istniejące. -Stefan Zweig
nieszczęście-właściwie-nie-zmienia-charakteru-i-nie-stwarza-w-nim-nowych-rysów-ale-uwypukla-jedynie-predyspozycje-z-dawna-w-nim-istnieją
Sta­rałam się z nim po­roz­ma­wiać. Ale nie z nim czy krzycząc do góry coś od­po­wie nie to tyl­ko echo.....Powraca. -Anulasek
sta­rałam ę-z nim-po­roz­­wiać-ale nie z nim-czy-krzycząc-do góry-coś-od­po­wie-nie to tyl­ko-echopowraca
Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma. -Maria Szyszkowska
cha­rak­ter-można-uk­ształto­wać-pop­rzez-in­tensywną-pracę-nad-zmianą-cha­rak­te­ru-włas­ne­go-pisma
W dniu ta­kim jak dziś miłość wy­lewa się ma­sowo i niekon­tro­lowa­nie na uli­ce, a uwy­puk­lają wsze­lakie zaskórni­ki samotności. -Lilliana
w dniu-­kim-jak dziś-miłość-wy­lewa ę-­sowo-i niekon­tro­lowa­nie-na uli­-a uwy­puk­lają-wsze­lakie-zaskórni­ki-samotnoś