Nie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nas głębo­kie piętno, lecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cie jest ulotna.


nie­szczęśli­wa-miłość-od­ciska-na nas-głębo­kie-piętno-lecz-na­wet- nie­szczęśli­wa-miłość-jak każde-uczu­cie-jest ulotna
lynx71nie­szczęśli­wamiłośćod­ciskana nasgłębo­kiepiętnoleczna­wetta nie­szczęśli­wajak każdeuczu­ciejest ulotnanie­szczęśli­wa miłośćmiłość od­ciskaod­ciska na nasna nas głębo­kiegłębo­kie piętnolecz na­wetna­wet ta nie­szczęśli­wata nie­szczęśli­wa miłośćmiłość jak każdejak każde uczu­cieuczu­cie jest ulotnanie­szczęśli­wa miłość od­ciskamiłość od­ciska na nasod­ciska na nas głębo­kiena nas głębo­kie piętnolecz na­wet ta nie­szczęśli­wana­wet ta nie­szczęśli­wa miłośćta nie­szczęśli­wa miłość jak każdemiłość jak każde uczu­ciejak każde uczu­cie jest ulotnanie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nasmiłość od­ciska na nas głębo­kieod­ciska na nas głębo­kie piętnolecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłośćna­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każdeta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­ciemiłość jak każde uczu­cie jest ulotnanie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nas głębo­kiemiłość od­ciska na nas głębo­kie piętnolecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każdena­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cieta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cie jest ulotna

Nikt, kto kocha, nie może być naz­wa­ny nie­szczęśli­wym. Na­wet nie­szczęśli­wa miłość ma swoją tęczę.Cały świat może cię kochać, ale ta miłość nie uczy­ni cię szczęśli­wym. Szczęście da ci miłość wychodząca z twe­go wnętrza.Miłość jest jak ba­lonik dla małego dziec­ka. Dopóki jest cały przy to­bie - jes­teś szczęśli­wy, lecz gdy znik­nie, ból nie mi­ja zbyt szyb­ko. ..Jak mogę być szczęśli­wa kochając, sko­ro to miłość czy­ni mnie słabą? Kiedy mogę wyg­rać, jeśli uczu­cia to przegrana? Może i jes­tem zbyt pew­ny siebie, aro­gan­cki i bez­czel­ny, ale przy­naj­mniej dzięki te­mu radzę so­bie z życiem i nie siedzę nad szklanką wódki ,by wzdychać ja­kie to ja mam wiel­kie nie­szczęście. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy lub nie­szczęśli­wa to tyl­ko i wyłącznie ze swo­jej wi­ny, bo da­jesz się piep#rzyć jak pi#da.– JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ? – Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz... – JES­TEM ZASMUTKOWANY.