Nie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę.


nie­szczęśli­wi-z cier­pień-dru­gich-od­noszą-pociechę
ezopnie­szczęśli­wiz cier­pieńdru­gichod­nosząpociechęnie­szczęśli­wi z cier­pieńz cier­pień dru­gichdru­gich od­nosząod­noszą pociechęnie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gichz cier­pień dru­gich od­nosządru­gich od­noszą pociechęnie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­nosząz cier­pień dru­gich od­noszą pociechęnie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę

Dob­ry człowiek wo­li sam cier­pieć niż na cier­pienia dru­gich patrzeć.Próżność - to najżałośniej­sza pos­tać miłości do ludzi, którą, gdy nie stać nas na sa­mych siebie, każe nam żyć nie ty­le dla dru­gich, ile przez dru­gich i w oczach drugich.Cier­pli­wość i pra­ca jed­nych uszlachet­niają a dru­gich wzbogacają.Wrażli­wa była, nad wy­raz czuła. Dla­tego jednych na dru­gich szczuła. I żeby nie było, po­niżej wer­sja druga. Dla każde­go coś miłego : Wrażli­wy był, nad wy­raz czuł. Dla­tego jednych na dru­gich szczuł.Bez bólu i cier­pień nie istniejemy.chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy.