Niełat­wo jest się mod­lić. Jak się mod­lić, sko­ro nie wiemy, czy Bóg te­go chce? 


niełat­wo-jest ę-mod­lić-jak ę-mod­lić-sko­ro-nie wiemy-czy-bóg-te­go-chce 
mikołaj gogolniełat­wojest sięmod­lićjak sięmod­lićsko­ronie wiemyczybógte­gochce niełat­wo jest sięjest się mod­lićjak się mod­lićsko­ro nie wiemyczy bógbóg te­goniełat­wo jest się mod­lićczy bóg te­go

Zacznij się mod­lić! I pow­tarzaj po­tem mod­litwy jak naj­częściej! Bóg reszty do­pełni - oświeci cię no­wym życiem i ożywi.Ab­surdem jest mod­lić się ra­no, a resztę dnia spędzić jak barbarzyńca.Zaczy­nam się mod­lić; ale jakże ciężko obrócić ser­ce tam, gdzie się ob­ra­cać odzwyczaiło.Le­piej mod­lić się ser­cem bez słów niż słowa­mi bez serca.PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ W NAJ­WIĘKSZYM ZNACZE­NIU TE­GO SŁOWA PO­LEGA NA TYM, ŻE CHOĆBY NAM NIG­DY NIE PRZYSZŁO BYĆ RA­ZEM, JA ZAW­SZE BĘDĘ MOD­LIĆ SIĘ O TWO­JE SZCZĘŚCIE...Re­ligia to nie tyl­ko kościół, do które­go człowiek idzie oka­zyj­nie, aby się po­mod­lić; re­ligia to świat, w którym trze­ba sta­le żyć.