Niełatwo mi wyznać, że oddałbym dziesięć rozmów z Einsteinem za pierwsze spotkanie z ładną statystką. Co prawda, przy dziesiątym spotkaniu wzdychałbym za Einsteinem lub za tęgą książką.


niełatwo-mi-wyznać-że-oddałbym-dziesięć-rozmów-z-einsteinem-za-pierwsze-spotkanie-z-ładną-statystką-co-prawda-przy-dziesiątym-spotkaniu
albert camusniełatwomiwyznaćżeoddałbymdziesięćrozmóweinsteinemzapierwszespotkanieładnąstatystkącoprawdaprzydziesiątymspotkaniuwzdychałbymlubtęgąksiążkąniełatwo mimi wyznaćże oddałbymoddałbym dziesięćdziesięć rozmówrozmów zz einsteinemeinsteinem zaza pierwszepierwsze spotkaniespotkanie zz ładnąładną statystkąco prawdaprzy dziesiątymdziesiątym spotkaniuspotkaniu wzdychałbymwzdychałbym zaza einsteinemeinsteinem lublub zaza tęgątęgą książkąniełatwo mi wyznaćże oddałbym dziesięćoddałbym dziesięć rozmówdziesięć rozmów zrozmów z einsteinemz einsteinem zaeinsteinem za pierwszeza pierwsze spotkaniepierwsze spotkanie zspotkanie z ładnąz ładną statystkąprzy dziesiątym spotkaniudziesiątym spotkaniu wzdychałbymspotkaniu wzdychałbym zawzdychałbym za einsteinemza einsteinem lubeinsteinem lub zalub za tęgąza tęgą książką

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!dziesięć stop­ni w ska­li Richtera i dwa­naście stop­ni w ska­li Beuforta sto stop­ni Celsjusza i dwieście dziesięć Fahrenheita płyty tek­to­niczne naszych warg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy świata do szaleństwa księżyco­we ruchy dłoni po­wodują przypływy wód miłosnych każda erup­cja wulkanu wyrzu­ca w powietrze chmu­ry namiętności a przy wybuchu drżą serca dziesięć stop­ni w ska­li Richtera Przy spotkaniu po dłuższej rozłące znajomi pytają, co z nami, a przyjaciele, co w nas się działo.Naga prawda nie pasuje już do naszego świata, odkąd ojciec Adam sprawił sobie pierwsze ubranie.Niedowierzanie Przy­pad­ko­we spotkanie Zauroczenie Krys­ty­na Sz. 01.02.2015r.Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela.