Nieświado­mi, swoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń.


nieświado­mi-swoją-pry­wat­nośą-na­rusza­my-czyjąś-cho­lerną-przestrzeń
myslacawierszemnieświado­miswojąpry­wat­nościąna­rusza­myczyjąścho­lernąprzestrzeńswoją pry­wat­nościąpry­wat­nością na­rusza­myna­rusza­my czyjąśczyjąś cho­lernącho­lerną przestrzeńswoją pry­wat­nością na­rusza­mypry­wat­nością na­rusza­my czyjąśna­rusza­my czyjąś cho­lernączyjąś cho­lerną przestrzeńswoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąśpry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lernąna­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeńswoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lernąpry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń

8 lat pod­stawówki i 4 la­ta li­ceum. Wreszcie.A zwal­niani nau­czy­ciele? A niech zakładają pry­wat­ne szkoły lub idą do szkół pry­wat­nych, a tam cze­ka ich uczci­wa pra­ca - 40 godzin, dos­to­sowa­nie się do sza­lonych wy­mogów tych, których stać na 2,5 tys czes­ne­go i na­wet sprząta­nie po lek­cjach sa­li oraz pra­ca na wa­kac­jach i doszka­lanie się.I wca­le nie chodzi o to, by pry­wat­ność wy­nosić do ran­gi sztu­ki, ale prze­de wszys­tkim, by sięgać po pra­wa kreac­ji; by na­wet in­tymne zwie­rze­nie ob­le­kać w maskę, a swoją tyl­ko wrażli­wość opan­cerzać w formę.Niechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawy.Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą.pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha - Co ty wiesz o sa­mot­ności? - za­pytał za­kurzo­ny miś leżący ko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie.