Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie.


nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
honoré de balzacnieświado­mośćspra­wianierazto sa­moco wyrachowanienieświado­mość spra­wiaspra­wia nieraznieraz to sa­moto sa­mo co wyrachowanienieświado­mość spra­wia nierazspra­wia nieraz to sa­monieraz to sa­mo co wyrachowanienieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mospra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanienieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie

Nieświadomość sprawia nieraz to samo co wyrachowanie.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Kto nie ma Spra­wy, dla której żyje, bar­dzo boi się um­rzeć. Świado­mość Spra­wy porządku­je lęki.Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji.Świado­mość stra­ty po­zos­ta­wia w us­tach gorzki smak niespełnienia.Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była