Nie ma le­kar­stwa moc­niej­sze­go, sku­teczniej­sze­go dla naszych ran we wszys­tkich spra­wach ziem­skich, jak mieć ko­goś kto cier­pi z na­mi w każdym nie­szczęściu i cie­szy się w powodzeniu.


nie- ­kar­stwa-moc­niej­sze­go-sku­teczniej­sze­go-dla-naszych-ran-we wszys­tkich-spra­wach-ziem­skich-jak mieć-ko­goś-kto-cier­pi
aelredo di rievaulxniema le­kar­stwamoc­niej­sze­gosku­teczniej­sze­godlanaszychranwe wszys­tkichspra­wachziem­skichjak miećko­gośktocier­piz na­miw każdymnie­szczęściui cie­szy sięw powodzeniunie ma le­kar­stwama le­kar­stwa moc­niej­sze­gosku­teczniej­sze­go dladla naszychnaszych ranran we wszys­tkichwe wszys­tkich spra­wachspra­wach ziem­skichjak mieć ko­gośko­goś ktokto cier­picier­pi z na­miz na­mi w każdymw każdym nie­szczęściunie­szczęściu i cie­szy sięi cie­szy się w powodzeniunie ma le­kar­stwa moc­niej­sze­gosku­teczniej­sze­go dla naszychdla naszych rannaszych ran we wszys­tkichran we wszys­tkich spra­wachwe wszys­tkich spra­wach ziem­skichjak mieć ko­goś ktoko­goś kto cier­pikto cier­pi z na­micier­pi z na­mi w każdymz na­mi w każdym nie­szczęściuw każdym nie­szczęściu i cie­szy sięnie­szczęściu i cie­szy się w powodzeniu

Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego i doskonalszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich, jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! Czy możemy so­bie pos­ta­nowić, że będziemy sięgać po naj­ważniej­sze ze wszys­tkich spi­sanych orędzi, po Słowo Boże, Bib­lię Świętą, że będziemy ją poz­na­wać i sta­rać się do niej sto­sować? Na jej kar­tach znaj­du­jemy roz­wiąza­nie wszys­tkich prob­lemów, ja­kie kiedy­kol­wiek tra­piły człowieka.Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić.Two­je oczy są uoso­bieniem wszys­tkiego co było dla mnie naj­ważniej­sze a us­ta? Co tu dużo mówić , są najsłod­sze ze wszys­tkich ma­lin na świecie Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.