Nie ma ta­kiego for­te­lu, do które­go nie od­wołałby się człowiek, aby uniknąć pra­cy zwa­nej myśleniem.


nie- ­kiego-for­te­lu-do które­go-nie od­wołałby ę-człowiek-aby uniknąć-pra­cy-zwa­nej-myśleniem
thomas alva edisonniema ta­kiegofor­te­ludo które­gonie od­wołałby sięczłowiekaby uniknąćpra­cyzwa­nejmyśleniemnie ma ta­kiegoma ta­kiego for­te­ludo które­go nie od­wołałby sięnie od­wołałby się człowiekaby uniknąć pra­cypra­cy zwa­nejzwa­nej myśleniemnie ma ta­kiego for­te­ludo które­go nie od­wołałby się człowiekaby uniknąć pra­cy zwa­nejpra­cy zwa­nej myśleniemaby uniknąć pra­cy zwa­nej myśleniem

Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem.Na­tura ludzka nie jest maszyną pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy, lecz drze­wem, które rośnie i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych, które czy­nią ją żywą istotą.JAK DIABEŁ SIĘ BAŁA Choć po­wodów nie miała. Co­raz sil­niej­sze lęki Aby tyl­ko uniknąć męki... Co­raz bar­dziej nie mogła Zwykłemu życiu sprostać Nie wie­działa, co może ją spotkać. W pa­rano­je popadała Że coś źle zro­bi się bała Już tak da­lej nie umiała... Trochę przesadzała Przez to aż w no­cy nie spała Tak się bała ŚWIĘCO­NEJ WODY.Bo ja się nie podjąłem pra­cy w przed­szko­lu, tyl­ko pre­zyden­ta państwa, które jest w ok­reślo­nej sy­tuac­ji i ma ok­reślo­ne interesy.Właśnie kobiety, którym słodycze miłosne najmniej są potrzebne, poszukują ich z największą zaciekłością, a trzy czwarte tych, które weszły na drogę upadku, otrzymały od natury wszystko co potrzeba, aby uniknąć tego losu.Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści