Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność.


nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
sławomir mrożekniema ta­kiegogłup­stwai nik­czem­nościktóreby­lesta­lepow­tarza­nenie zos­taływreszcieprzyjętei przes­tałyra­zićja­kogłup­stwoi nikczemnośćnie ma ta­kiegoma ta­kiego głup­stwagłup­stwa i nik­czem­nościby­le sta­lesta­le pow­tarza­nenie zos­tały wreszciewreszcie przyjęteprzyjęte i przes­tałyi przes­tały ra­zićra­zić ja­koja­ko głup­stwogłup­stwo i nikczemnośćnie ma ta­kiego głup­stwama ta­kiego głup­stwa i nik­czem­nościby­le sta­le pow­tarza­nenie zos­tały wreszcie przyjętewreszcie przyjęte i przes­tałyprzyjęte i przes­tały ra­zići przes­tały ra­zić ja­kora­zić ja­ko głup­stwoja­ko głup­stwo i nikczemność

Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne
każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną. -Ignacy Piotr Legatowicz
pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną
Kłam­stwo pow­tarza­ne ty­siąc ra­zy sta­je się prawdą. -Josef Goebbels
kłam­stwo-pow­tarza­ne-ty­ąc-ra­zy-sta­ ę-prawdą
Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy. -Alojzy Żółkowski
le­nis­two-jest głup­stwem-ciała-a głup­stwo-jest ­nis­twem-duszy
Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa. -Henri Vidal
przy-białym-wi­nie-myśli ę-o głup­stwach-przy-czer­wo­nym-wi­nie-mówi ę-głup­stwa-przy-szam­pa­nie-ro­bi ę-głupstwa
Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli. -Ewald von Kleist
ludzie-we­seli-po­pełniają-więcej-głup­stw-ż-smut­-ale smut­-po­pełniają-większe-głup­stwa-ż-weseli