Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność.


nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
sławomir mrożekniema ta­kiegogłup­stwai nik­czem­nościktóreby­lesta­lepow­tarza­nenie zos­taływreszcieprzyjętei przes­tałyra­zićja­kogłup­stwoi nikczemnośćnie ma ta­kiegoma ta­kiego głup­stwagłup­stwa i nik­czem­nościby­le sta­lesta­le pow­tarza­nenie zos­tały wreszciewreszcie przyjęteprzyjęte i przes­tałyi przes­tały ra­zićra­zić ja­koja­ko głup­stwogłup­stwo i nikczemnośćnie ma ta­kiego głup­stwama ta­kiego głup­stwa i nik­czem­nościby­le sta­le pow­tarza­nenie zos­tały wreszcie przyjętewreszcie przyjęte i przes­tałyprzyjęte i przes­tały ra­zići przes­tały ra­zić ja­kora­zić ja­ko głup­stwoja­ko głup­stwo i nikczemność

Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście.Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną.Kłam­stwo pow­tarza­ne ty­siąc ra­zy sta­je się prawdą.Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy.Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa.Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli.