Nie ma ta­kiego języ­ka prog­ra­mowa­nia, nieważne jak bar­dzo byłby uporządko­wany, który uchro­ni prog­ra­mistów od pi­sania złych programów.


nie- ­kiego-języ­ka-prog­ra­mowa­nia-nieważne-jak bar­dzo-byłby-uporządko­wany-który-uchro­-prog­ra­mistów-od pi­sania-złych
l. flonniema ta­kiegojęzy­kaprog­ra­mowa­nianieważnejak bar­dzobyłbyuporządko­wanyktóryuchro­niprog­ra­mistówod pi­saniazłychprogramównie ma ta­kiegoma ta­kiego języ­kajęzy­ka prog­ra­mowa­nianieważne jak bar­dzojak bar­dzo byłbybyłby uporządko­wanyktóry uchro­niuchro­ni prog­ra­mistówprog­ra­mistów od pi­saniaod pi­sania złychzłych programównie ma ta­kiego języ­kama ta­kiego języ­ka prog­ra­mowa­nianieważne jak bar­dzo byłbyjak bar­dzo byłby uporządko­wanyktóry uchro­ni prog­ra­mistówuchro­ni prog­ra­mistów od pi­saniaprog­ra­mistów od pi­sania złychod pi­sania złych programównie ma ta­kiego języ­ka prog­ra­mowa­nianieważne jak bar­dzo byłby uporządko­wanyktóry uchro­ni prog­ra­mistów od pi­saniauchro­ni prog­ra­mistów od pi­sania złychprog­ra­mistów od pi­sania złych programówktóry uchro­ni prog­ra­mistów od pi­sania złychuchro­ni prog­ra­mistów od pi­sania złych programów

Jeśli cieśle bu­dują do­my w po­dob­ny sposób jak prog­ra­miści tworzą prog­ra­my, to pier­wszy dzięcioł, który nad­le­ci zniszczy całą cywilizację. -Steven Weinberg
jeśli-cieś-bu­dują-do­my-w po­dob­ny-sposób-jak prog­ra­miś-tworzą-prog­ra­my-to pier­wszy-dzięcioł-który-nad­­-zniszczy-całą
Prog­no­zy są bar­dzo trud­ne, szczególnie w od­niesieniu do przyszłości. -Woody Allen
prog­no­zy-są bar­dzo-trud­ne-szczególnie-w od­niesieniu-do przyszłoś
Technologie In­ternet padł, sieć komórko­wa zdechła, cyfrówka na­ziem­na zacina… Z urządzeń do prog­ra­mowa­nia zos­tała mi tyl­ko pralka. -Tsanyo
technologie-in­ternet-padł-sieć-komórko­wa-zdechła-cyfrówka-na­ziem­na-zacina-z-urządzeń-do prog­ra­mowa­nia-zos­ła-mi tyl­ko