Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku.


nie- żad­ne­go-kon­taktu-świata-wyob­raź-ze światem-rzeczy­wis­tym-między-słowa­mi-wier­sza-a naszym-życiem-nie zachodzi-związek
paul austerniema żad­ne­gokon­taktuświatawyob­raźnize światemrzeczy­wis­tymmiędzysłowa­miwier­szaa naszymżyciemnie zachodzizwiązekprzyczy­nyi skutkunie ma żad­ne­goma żad­ne­go kon­taktukon­taktu świataświata wyob­raźniwyob­raźni ze światemze światem rzeczy­wis­tymmiędzy słowa­misłowa­mi wier­szawier­sza a naszyma naszym życiemżyciem nie zachodzinie zachodzi związekzwiązek przyczy­nyprzyczy­ny i skutkunie ma żad­ne­go kon­taktuma żad­ne­go kon­taktu światakon­taktu świata wyob­raźniświata wyob­raźni ze światemwyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tymmiędzy słowa­mi wier­szasłowa­mi wier­sza a naszymwier­sza a naszym życiema naszym życiem nie zachodziżyciem nie zachodzi związeknie zachodzi związek przyczy­nyzwiązek przyczy­ny i skutku

Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość. -Gold Fishy
roz­cza­rowa­nie- bar­dzo-wy­razis­ty-smak-który-wyz­nacza-gra­nicę-między-tym-co rzeczy­wis­te-a naszym-prag­nieniem-które
Dziec­ko, kładąc się do snu, nie chce zer­wać kon­taktu z realną rzeczy­wis­tością, trzy­ma za rękę matkę lub oj­ca, a gdy ich nie ma, przy­tula do siebie swe­go misia. -Antoni Kępiński
dziec­ko-kładąc ę-do snu-nie chce-zer­wać-kon­taktu-z realną-rzeczy­wis­tośą-trzy­-za rękę-matkę-lub-oj­ca-a gdy-ich-nie 
Ero­tyka to zaw­sze twór wyob­raźni, jed­nak wyob­raźni zain­spi­rowa­nej jakąś cielesnością. -Janusz Leon Wiśniewski
ero­tyka-to zaw­sze-twór-wyob­raź-jed­nak-wyob­raź-zain­spi­rowa­nej-jakąś-cielesnośą