Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku.


nie- żad­ne­go-kon­taktu-świata-wyob­raź-ze światem-rzeczy­wis­tym-między-słowa­mi-wier­sza-a naszym-życiem-nie zachodzi-związek
paul austerniema żad­ne­gokon­taktuświatawyob­raźnize światemrzeczy­wis­tymmiędzysłowa­miwier­szaa naszymżyciemnie zachodzizwiązekprzyczy­nyi skutkunie ma żad­ne­goma żad­ne­go kon­taktukon­taktu świataświata wyob­raźniwyob­raźni ze światemze światem rzeczy­wis­tymmiędzy słowa­misłowa­mi wier­szawier­sza a naszyma naszym życiemżyciem nie zachodzinie zachodzi związekzwiązek przyczy­nyprzyczy­ny i skutkunie ma żad­ne­go kon­taktuma żad­ne­go kon­taktu światakon­taktu świata wyob­raźniświata wyob­raźni ze światemwyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tymmiędzy słowa­mi wier­szasłowa­mi wier­sza a naszymwier­sza a naszym życiema naszym życiem nie zachodziżyciem nie zachodzi związeknie zachodzi związek przyczy­nyzwiązek przyczy­ny i skutku

Coś, co rodzi się z wyob­raźni, może od­mienić rzeczy­wis­tość. Ta z ko­lei szyb­ko sta­je się sta­tyczna i zmienia się do­piero pod wpływem no­wych wyob­rażeń. Is­tnieje więc nieus­tająca za­leżność między fik­cją a rzeczywistością.Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość.Dziec­ko, kładąc się do snu, nie chce zer­wać kon­taktu z realną rzeczy­wis­tością, trzy­ma za rękę matkę lub oj­ca, a gdy ich nie ma, przy­tula do siebie swe­go misia.Niet­rudno wyob­ra­zić so­bie wszys­tkie przedziw­ne skut­ki, ja­kie pot­ra­fią wy­wołać mo­ce wyob­raźni i niezachwianej uf­ności, zwłaszcza kiedy ok­reślają sto­sunek między leczącym a leczo­nym. Uz­dro­wienia przy­pisy­wane wpływo­wi pew­nych re­lik­wii są w is­to­cie za­led­wie dziełem in­spi­rowa­nej ni­mi wyob­raźni i uf­nej wiary. Znachorzy i fi­lozo­fowie wiedzą dob­rze, że gdy­by kos­teczki świętych za­mienić na zu­pełnie in­ne, cho­ry zaz­na jed­na­kowo dob­roczyn­nych działań, póki wie­rzyć będzie, iż chodzi o naj­praw­dziw­szą relikwię.Ero­tyka to zaw­sze twór wyob­raźni, jed­nak wyob­raźni zain­spi­rowa­nej jakąś cielesnością.