Nie ma człowieka tak niedos­ko­nałego, żeby nie można było mieć dla niego przy­jaźni bar­dzo doskonałej.


nie- człowieka-tak-niedos­ko­nałego-żeby-nie można-było-mieć-dla-niego-przy­jaź-bar­dzo-doskonałej
rené descartes (kartezjusz)niema człowiekatakniedos­ko­nałegożebynie możnabyłomiećdlaniegoprzy­jaźnibar­dzodoskonałejnie ma człowiekama człowieka taktak niedos­ko­nałegożeby nie możnanie można byłobyło miećmieć dladla niegoniego przy­jaźniprzy­jaźni bar­dzobar­dzo doskonałejnie ma człowieka takma człowieka tak niedos­ko­nałegożeby nie można byłonie można było miećbyło mieć dlamieć dla niegodla niego przy­jaźniniego przy­jaźni bar­dzoprzy­jaźni bar­dzo doskonałejnie ma człowieka tak niedos­ko­nałegożeby nie można było miećnie można było mieć dlabyło mieć dla niegomieć dla niego przy­jaźnidla niego przy­jaźni bar­dzoniego przy­jaźni bar­dzo doskonałejżeby nie można było mieć dlanie można było mieć dla niegobyło mieć dla niego przy­jaźnimieć dla niego przy­jaźni bar­dzodla niego przy­jaźni bar­dzo doskonałej

Tak bar­dzo chciałabym mieć Cię przy sobie. Codzien­nie za­daje so­bie py­tanie - co się stało? Było tak pięknie... a nies­te­ty, wszys­tko co piękne z cza­sem znika.Trzeba tak żyć, żeby było można mieć szacunek dla samego siebie.Brak przy­jaciela jest bar­dzo opłacal­ny w dzi­siej­szych cza­sach, ale tyl­ko dla wszel­kiej maści te­rapeutów i psycho­logów. To ta­cy przy­jaciele za pieniądze, nic szczególne­go , ale pod­trzy­muje przy życiu ta­ki res­pi­rator przy­jaźni do wynajęcia.Uda­ne małżeństwa nie są efek­tem zna­lezienia ideal­nej oso­by, lecz kocha­nia niedos­ko­nałego człowieka, które­go wyb­rało się na współmałżonka.Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion.Tylko rób tak żeby nie było dziecka tylko rób tak żeby nie było dziecka To nieistniejące niemowlę jest oczkiem w głowie naszej miłości kupujemy mu wyprawki w aptekach i w sklepikach z tytoniem tudzież pocztówki z perspektywą na góry i jeziora w ogóle dbamy o niego bardziej niż jakby istniało