Nie ma cza­su na katharsis Ta­ki to teatr jest marny Va­nitas va­nita­tum I wszys­tko głupo­ta Wi­dow­nia przeludniona Je­den żyje, dru­gi kona Du­ra lex, sed lex Sex! Sex! I nie dzi­wi już nikogo Że Bru­tus con­tra me. (Va­nitas va­nita­tutum et om­nia va­nitas – mar­ność nad mar­nościami i wszys­tko marność; Du­ra lex, sed lex – su­rowe pra­wo, ale prawo; Et tu, Bru­ta con­tra me – I Ty Bru­tusie prze­ciw­ko mnie ) 


nie- cza­su-na katharsis-ta­ki-to teatr-jest marny-va­nitas-va­nita­tum-i-wszys­tko-głupo­-wi­dow­nia-przeludniona-je­den-żyje-dru­gi
andreaniema cza­suna katharsista­kito teatrjest marnyva­nitasva­nita­tumwszys­tkogłupo­tawi­dow­niaprzeludnionaje­denżyjedru­gikonadu­ralexsedlexsexnie dzi­wijużnikogoebru­tuscon­trameva­nitasva­nita­tutumet om­niava­nitas– mar­nośćnadmar­nościamii wszys­tkomarność– su­rowepra­woaleprawobru­tame – i ty bru­tusieprze­ciw­komnie nie ma cza­suma cza­su na katharsisna katharsis ta­kita­ki to teatrto teatr jest marnyjest marny va­nitasva­nitas va­nita­tumva­nita­tum ii wszys­tkowszys­tko głupo­tagłupo­ta wi­dow­niawi­dow­nia przeludnionaprzeludniona je­denje­den żyjedru­gi konakona du­radu­ra lexsed lexlex sexi nie dzi­winie dzi­wi jużjuż nikogonikogo ŻeŻe bru­tusbru­tus con­tracon­tra me(va­nitas va­nita­tutumva­nita­tutum et om­niaet om­nia va­nitasva­nitas – mar­ność– mar­ność nadnad mar­nościamimar­nościami i wszys­tkoi wszys­tko marnośćdu­ra lexsed lexlex – su­rowe– su­rowe pra­woale prawobru­ta con­tracon­tra me – i ty bru­tusieme – i ty bru­tusie prze­ciw­koprze­ciw­ko mniemnie ) nie ma cza­su na katharsisma cza­su na katharsis ta­kina katharsis ta­ki to teatrta­ki to teatr jest marnyto teatr jest marny va­nitasjest marny va­nitas va­nita­tumva­nitas va­nita­tum iva­nita­tum i wszys­tkoi wszys­tko głupo­tawszys­tko głupo­ta wi­dow­niagłupo­ta wi­dow­nia przeludnionawi­dow­nia przeludniona je­denprzeludniona je­den żyjedru­gi kona du­rakona du­ra lexsed lex sexi nie dzi­wi jużnie dzi­wi już nikogojuż nikogo Żenikogo Że bru­tusŻe bru­tus con­trabru­tus con­tra me(va­nitas va­nita­tutum et om­niava­nita­tutum et om­nia va­nitaset om­nia va­nitas – mar­nośćva­nitas – mar­ność nad– mar­ność nad mar­nościaminad mar­nościami i wszys­tkomar­nościami i wszys­tko marnośćsed lex – su­rowelex – su­rowe pra­wobru­ta con­tra me – i ty bru­tusiecon­tra me – i ty bru­tusie prze­ciw­kome – i ty bru­tusie prze­ciw­ko mnieprze­ciw­ko mnie ) 

Du­ra sex, sed sex. (pa­raf­ra­za łacińskiej sen­ten­cji: du­ra lex, sed lex - twar­de pra­wo, ale prawo)  -Julian Tuwim
du­ra-sex-sed-sex-pa­raf­ra­za-łacińskiej-sen­ten­cji-­ra-lex-sed-lex- twar­de-pra­wo-ale-prawo 
Twar­de pra­wo, ale prawo. Du­ra lex, sed lex. (łac.)  -Ulpian
twar­de-pra­wo-ale-prawo-du­ra-lex-sed-lex-łac