Nie ma de­monów, jeśli nie uważać za de­mona wol­ności; świat jest je­den i Bóg jest je­den, i wiara jest jed­na, przy­byszu, a reszta jest milczeniem.


nie- de­ów-śli-nie uważać-za de­mona-wol­noś-świat-jest ­den-i bóg-jest ­den-i wiara-jest jed­na-przy­byszu-a reszta
stanisław lemniema de­monówjeślinie uważaćza de­monawol­nościświatjest je­deni bógjest je­deni wiarajest jed­naprzy­byszua resztajest milczeniemnie ma de­monówjeśli nie uważaćnie uważać za de­monaza de­mona wol­nościświat jest je­denjest je­den i bógi bóg jest je­deni wiara jest jed­naa reszta jest milczeniemjeśli nie uważać za de­monanie uważać za de­mona wol­nościświat jest je­den i bógjest je­den i bóg jest je­den

Bóg dał mi cho­robę, by przy­pom­nieć mi, że nie jes­tem nu­merem je­den. On jest.Bóg je­den wie,Kim jest.Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie.Wol­ność nie dos­ko­nali się przez posłuszeństwo ty­ranom. Posłuszeństwo nie jest sa­mo dla siebie ce­lem. Słusznie też mo­ja na­tura bun­tu­je się prze­ciw­ko wszel­kiej ty­ranii. Cze­muż by mo­ja wo­la dos­tała przy­wilej wol­ności, jeśli­bym nie miał nig­dy go używać? Bóg stworzył je­den świat, a człowiek drugi.Człowiek wie, że umiera, nie wie gdy się rodzi, nieprawda, że reszta całość jest milczeniem.