Nie ma dla mnie rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko przeszko­dy, z których naj­większą jes­tem ja sam.


nie- dla-mnie-rzeczy-niemożli­wych-są tyl­ko-przeszko­dy-z których-naj­większą-jes­tem-ja sam
avantdecesniema dlamnierzeczyniemożli­wychsą tyl­koprzeszko­dyz którychnaj­większąjes­temja samnie ma dlama dla mniemnie rzeczyrzeczy niemożli­wychsą tyl­ko przeszko­dyz których naj­większąnaj­większą jes­temjes­tem ja samnie ma dla mniema dla mnie rzeczymnie rzeczy niemożli­wychz których naj­większą jes­temnaj­większą jes­tem ja samnie ma dla mnie rzeczyma dla mnie rzeczy niemożli­wychz których naj­większą jes­tem ja samnie ma dla mnie rzeczy niemożli­wych

Nie ma rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko trud­ne do wykonania.Naj­większą nag­rodą dla mnie Ma­mo - była ta, że miałam Ciebie... Naj­większa ka­ra, ja­ka mnie spot­kała, - to ta, że zbyt wcześnie odeszłaś! ''Śpie­szmy się kochać ludzi''...Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu...Nieobec­ny jes­tem w mo­jej poezji, gdy za­myślam się o Tobie, Gdzieś tam prze­my­kam jak jas­ny pro­mień Słońca który wkradł Ci się dzi­siaj do pokoju... Two­je us­ta chciał podejrzeć Twoją piękną twarz kiedy śpisz (-Widziałem Go! Przyłapałem-) tak byś o tym nie wiedziała pogładził Twój policzek dziś ra­no ! Dla­te­go jes­tem zły Dla­te­go mar­szczę brwi Jes­tem zazdrosny o tę chwilę uciechy jaką mi skradł mo­ja Ty Tyl­ko mo­ja prze­cież jes­teś Tyl­ko zaw­sze Tyl­ko Ty Te­raz na­dal jes­tem za­gubiony i niepew­ny, ale na po­ziomie o wiele wyższym. Wiem przy­naj­mniej, że nie mam pojęcia o rzeczy­wiście fun­da­men­talnych, kluczo­wych kwes­tiach wszechświata Jes­tem? A może mnie nie ma ? Jes­tem tyl­ko w marze­niach - żyję marzeniami.