Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.


nie- gor­sze­go-połącze­nia-ż-broń-głupo­-i strach-wszys­tkiego naj­gor­sze­go-można ę-wówczas-spodziewać
ryszard kapuścińskiniema gor­sze­gopołącze­nianiżbrońgłupo­tai strachwszys­tkiego naj­gor­sze­gomożna sięwówczasspodziewaćnie ma gor­sze­goma gor­sze­go połącze­niapołącze­nia niżniż brońgłupo­ta i strachwszys­tkiego naj­gor­sze­go można sięmożna się wówczaswówczas spodziewaćnie ma gor­sze­go połącze­niama gor­sze­go połącze­nia niżpołącze­nia niż brońwszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczasmożna się wówczas spodziewaćnie ma gor­sze­go połącze­nia niżma gor­sze­go połącze­nia niż brońwszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewaćnie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń

Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam.cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po...Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze