Nie ma in­nej dro­gi do świata, jak tyl­ko dro­ga współczucia.


nie- in­nej-dro­gi-do świata-jak tyl­ko-dro­ga-współczucia
zbigniew herbertniema in­nejdro­gido światajak tyl­kodro­gawspółczucianie ma in­nejma in­nej dro­gidro­gi do światajak tyl­ko dro­gadro­ga współczucianie ma in­nej dro­gima in­nej dro­gi do światajak tyl­ko dro­ga współczucianie ma in­nej dro­gi do świata

Do Two­jego ser­ca naj­wy­raźniej pro­wadzi tyl­ko wy­bois­ta dro­ga. Mogę się pot­knąć, zra­nić, krwa­wić... choć na sa­mym końcu tej dro­gi pew­nie Ty sam zdasz mi większy ból...Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda.Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży.Kiedy zro­zumiecie, że dro­gie lo­ga, to nie dro­ga do Bo­ga i kiedy przes­ta­niecie prze­liczać jaką ma war­tość, to co noszę na nogach? Bo mi nie po drodze gdy ICH dro­ga chodze a i za nos nie wodze bo to tez mi- Nie po drodze. Tyl­ko mo­ja droga Jest dro­ga do me­go celu. I bez­li­tos­na bes­tia z diab­la koszma­ru za­ciag­ne­la dzis jeszcze chlopca do baru. Gdzie Nirwana z grac­ja wi­ruja­cego na wiet­rze pior­ka Jes­li los doz­na per­fidnej ucie­sze umiaru W slo­dycz ciep­la od­mieni Rze­ke po­jedyn­czej dwu­pus­tki tyl­ko jego browaru.Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku.