Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.


nie- ludzi-wred­nych-są ludzie-szczerzy- którzy-inaczej-nie pot­ra­fią-nie lu­bią-kłamać-i uk­ry­wać-swe­go-zda­nia
kayeniema ludziwred­nychsą ludzieszczerzy którzyinaczejnie pot­ra­fiąnie lu­biąkłamaći uk­ry­waćswe­gozda­nia ocze­kującypok­lasku dlawi­dow­ni a takżeta­cyco wyżywająsieweb­ralniena in­nychbo nie pot­ra­fiąpo­radzićso­biez wewnętrzny­midemonaminie ma ludzima ludzi wred­nychsą ludzie szczerzy którzy inaczejinaczej nie pot­ra­fiąnie lu­bią kłamaćkłamać i uk­ry­waći uk­ry­wać swe­goswe­go zda­nia, ocze­kujący pok­lasku dla wi­dow­ni, a także ta­cyco wyżywają siesie web­ralnieweb­ralnie na in­nychbo nie pot­ra­fią po­radzićpo­radzić so­bieso­bie z wewnętrzny­miz wewnętrzny­mi demonaminie ma ludzi wred­nych którzy inaczej nie pot­ra­fiąnie lu­bią kłamać i uk­ry­waćkłamać i uk­ry­wać swe­goi uk­ry­wać swe­go zda­nia, a także ta­cy, co wyżywająco wyżywają sie web­ralniesie web­ralnie na in­nychbo nie pot­ra­fią po­radzić so­biepo­radzić so­bie z wewnętrzny­miso­bie z wewnętrzny­mi demonami

Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie
ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Ty­lu ludzi dookoła z wielo­ma problemami... A wśród nich Ci którzy po­magają in­nych, bo nie pot­ra­fią roz­wiązać swych zmartwień... -stokrotka123
ty­lu-ludzi-dookoła-z wielo­-problemami-a-wśród-nich-ci którzy-po­magają-in­nych-bo nie pot­ra­fią-roz­wiązać-swych
Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością. -thrillofit
ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą