Nie ma miej­sca na em­pa­tię w ser­cu, które nie radzi so­bie z włas­nym bólem. The­re is no pla­ce for em­pathy in the heart, which is not strong enough to han­dle its own pain.


nie- miej­sca-na em­pa­tię-w ser­cu-które-nie radzi-so­bie-z włas­nym-bólem-the­re-is no pla­-for-em­pathy-in the-heart-which
khrystusniema miej­scana em­pa­tięw ser­cuktórenie radziso­biez włas­nymbólemthe­reis no pla­ceforem­pathyin theheartwhichis notstrongenoughto han­dleitsownpainnie ma miej­scama miej­sca na em­pa­tięna em­pa­tię w ser­cuktóre nie radzinie radzi so­bieso­bie z włas­nymz włas­nym bólemthe­re is no pla­ceis no pla­ce forem­pathy in thein the heartwhich is notis not strongstrong enoughenough to han­dleto han­dle itsits ownown painnie ma miej­sca na em­pa­tięma miej­sca na em­pa­tię w ser­cuktóre nie radzi so­bienie radzi so­bie z włas­nymso­bie z włas­nym bólemthe­re is no pla­ce foris no pla­ce for em­pathyfor em­pathy in theem­pathy in the heartwhich is not strongis not strong enoughstrong enough to han­dleenough to han­dle itsto han­dle its ownits own pain

Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni.Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia.Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu.Bo w je­go ideal­nie po­roz­piep­rza­nym świecie, nie ma miej­sca na stałość w pos­ta­ci miłości.Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło