Nie ma murów, których nie idzie przek­roczyć. Są tyl­ko dra­biny, których nie chce się zrobić. Z cyk­lu po­wieści


nie- murów-których-nie idzie-przek­roczyć-są tyl­ko-dra­biny-których-nie chce ę-zrobić-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
riderniema murówktórychnie idzieprzek­roczyćsą tyl­kodra­binynie chce sięzrobićcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczenianie ma murówktórych nie idzienie idzie przek­roczyćsą tyl­ko dra­binyktórych nie chce sięnie chce się zrobićz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniaktórych nie idzie przek­roczyćktórych nie chce się zrobićz cyk­lu po­wieści

Można wędro­wać całe życie i nie zo­baczyć nic po­za czub­kiem włas­ne­go no­sa. Można też nie przek­roczyć pro­gu włas­ne­go do­mu, a do­sięgnąć myśla­mi spra­wy świata. Z cyk­lu po­wieści Cze­go nie możemy się nau­czyć, umiemy tyl­ko zazdrościć. Z cyk­lu po­wieści Po­wie­dzieli mi, że nic nie zmienię. Więc wziąłem się tyl­ko za wszystko. Z cyk­lu po­wieści Chce­my prze­nosić góry, a nie pot­ra­fimy pod­nieść człowieka, który upadł na ko­lana. Z cyk­lu po­wieści Niektórzy sadzą la­sy tyl­ko po to, by wy­woływa­no z nich wilki. Z cyk­lu po­wieści Na mądrość składa się nie tyl­ko włas­na wie­dza, ale i prze­widy­wanie głupot innych. Z cyk­lu po­wieści