Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...


nie- na świecie-piękniej­szej-bu­zi-od bu­zi-śpią­go-dziecka-i-żaden-uśmiech-nie roz­to­pi-tak-ser­ca-jak ­go-uśmiech-a
niuszaniema na świeciepiękniej­szejbu­ziod bu­ziśpiące­godzieckażadenuśmiechnie roz­to­pitakser­cajak je­gouśmiechnaj­większysmu­tekto smu­tekw je­gooczachnie ma na świeciema na świecie piękniej­szejpiękniej­szej bu­ziod bu­zi śpiące­gośpiące­go dzieckai żadenżaden uśmiechuśmiech nie roz­to­pinie roz­to­pi taktak ser­cajak je­go uśmiechnaj­większy smu­tekto smu­tek w je­gow je­go oczachnie ma na świecie piękniej­szejma na świecie piękniej­szej bu­ziod bu­zi śpiące­go dzieckai żaden uśmiechżaden uśmiech nie roz­to­piuśmiech nie roz­to­pi taknie roz­to­pi tak ser­caa naj­większy smu­tekto smu­tek w je­go oczach

Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie.Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona: Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno...Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga.