Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...


nie- na świecie-piękniej­szej-bu­zi-od bu­zi-śpią­go-dziecka-i-żaden-uśmiech-nie roz­to­pi-tak-ser­ca-jak ­go-uśmiech-a
niuszaniema na świeciepiękniej­szejbu­ziod bu­ziśpiące­godzieckażadenuśmiechnie roz­to­pitakser­cajak je­gouśmiechnaj­większysmu­tekto smu­tekw je­gooczachnie ma na świeciema na świecie piękniej­szejpiękniej­szej bu­ziod bu­zi śpiące­gośpiące­go dzieckai żadenżaden uśmiechuśmiech nie roz­to­pinie roz­to­pi taktak ser­cajak je­go uśmiechnaj­większy smu­tekto smu­tek w je­gow je­go oczachnie ma na świecie piękniej­szejma na świecie piękniej­szej bu­ziod bu­zi śpiące­go dzieckai żaden uśmiechżaden uśmiech nie roz­to­piuśmiech nie roz­to­pi taknie roz­to­pi tak ser­caa naj­większy smu­tekto smu­tek w je­go oczach

Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D  -Papużka
naj­większy-smu­tek-przyp­ra­wia-nieod­wza­jem­niony-uśmiech-uśmiech-in­nych-po­wodu­-naj­spon­­niczniej­szą-ra­dość-d 
Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek
smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica
mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia
Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga. -Małgorzata Musierowicz
uśmiech-by­wa-ak­tem-męstwa-smu­tek-to słabość-i pos­­wa-zbyt-wy­god­na-być ra­­nym-i dob­rym-kiedy-świat-jest smut­ny-i zły