Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość.


nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
janusz leon wiśniewskiniema nicbar­dziejnies­pra­wied­li­wegoniżnieod­wza­jem­nionatęskno­tato na­wetgor­szemiłośćnie ma nicma nic bar­dziejbar­dziej nies­pra­wied­li­wegonies­pra­wied­li­wego niżniż nieod­wza­jem­nionanieod­wza­jem­niona tęskno­tato na­wet gor­szegor­sze niżniż nieod­wza­jem­nionanieod­wza­jem­niona miłośćnie ma nic bar­dziejma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wegobar­dziej nies­pra­wied­li­wego niżnies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­nionaniż nieod­wza­jem­niona tęskno­tato na­wet gor­sze niżgor­sze niż nieod­wza­jem­nionaniż nieod­wza­jem­niona miłośćnie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wegoma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niżbar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­nionanies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­tato na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­nionagor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłośćnie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niżma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­nionabar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­tato na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość

Miłość nieod­wza­jem­niona to też miłość. -respirer
miłość-nieod­wza­jem­niona-to też-miłość
Na­wet od­wza­jem­niona miłość jest straszliwa. -Andre Maurois
na­wet-od­wza­jem­niona-miłość-jest straszliwa
Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D  -Papużka
naj­większy-smu­tek-przyp­ra­wia-nieod­wza­jem­niony-uśmiech-uśmiech-in­nych-po­wodu­-naj­spon­­niczniej­szą-ra­dość-d 
Miłość oz­nacza uwol­nić się wza­jem­nie z os­ta­tecznej samotności. -Zenta Maurina Raudive
miłość-oz­nacza-uwol­ć ę-wza­jem­nie-z os­­tecznej-samotnoś
Miłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejsza. -Stefan Kisielewski
miłość-bez-wza­jem­noś-zaw­sze-jest najsilniejsza