Nie ma nic cen­niej­sze­go od tej cząstki ciebie, która żyje w in­nych, która jest w to­bie. Wy­soko na wy­sokościach wszys­tko jest jednym.


nie- nic-cen­niej­sze­go-od tej cząstki-ciebie-która-żyje-w in­nych-która-jest w to­bie-wy­soko na wy­sokościach-wszys­tko
pierre teilhard de chardinniema niccen­niej­sze­good tej cząstkiciebiektórażyjew in­nychjest w to­biewy­soko na wy­sokościachwszys­tkojest jednymnie ma nicma nic cen­niej­sze­gocen­niej­sze­go od tej cząstkiod tej cząstki ciebiektóra żyjeżyje w in­nychktóra jest w to­biewy­soko na wy­sokościach wszys­tkowszys­tko jest jednymnie ma nic cen­niej­sze­goma nic cen­niej­sze­go od tej cząstkicen­niej­sze­go od tej cząstki ciebiektóra żyje w in­nychwy­soko na wy­sokościach wszys­tko jest jednymnie ma nic cen­niej­sze­go od tej cząstkima nic cen­niej­sze­go od tej cząstki ciebienie ma nic cen­niej­sze­go od tej cząstki ciebie

To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Ceń miłość, którą zos­tałeś ob­darzo­ny, po­nad wszys­tko in­ne. Ona przet­rwa kiedy two­je złoto i zdro­wie daw­no znikną.Wszechpotężna jest miłość, która wszys­tko tworzy, wszys­tko ochrania.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Ewan­ge­lia jest w rzeczy­wis­tości cu­downą pieśnią, która nieg­dyś chciałem wyg­ry­wać na moich cu­dow­nych skrzyp­cach. Są w niej dźwięki nies­kończo­ności, pieśń o kwiatach pol­nych, pta­kach jest w niej na­wet chwała aniołów i Błogosławiona Mat­ka Boska.