Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota.


nie- nic-gor­sze­go-ż-ak­tywna-głupota
johann wolfgang goetheniema nicgor­sze­goniżak­tywnagłupotanie ma nicma nic gor­sze­gogor­sze­go niżniż ak­tywnaak­tywna głupotanie ma nic gor­sze­goma nic gor­sze­go niżgor­sze­go niż ak­tywnaniż ak­tywna głupotanie ma nic gor­sze­go niżma nic gor­sze­go niż ak­tywnagor­sze­go niż ak­tywna głupotanie ma nic gor­sze­go niż ak­tywnama nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota

Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia.Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna.Nie ma nic gor­sze­go, niż błądze­nie po niez­na­nych krajach.