Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.


nie- nic-gor­sze­go-ż-fałszy­wa-nadzieja-tak-­mo-w sztu­-jak i miłoś-to naj­lep­sza-dro­ga-do pękających-serc-im bar­dziej
kuba wojewódzkiniema nicgor­sze­goniżfałszy­wanadziejataksa­mow sztu­cejak i miłościto naj­lep­szadro­gado pękającychsercim bar­dziejjes­temwy­magającytymmniej­szaszan­sana strzas­ka­nezłudzenianie ma nicma nic gor­sze­gogor­sze­go niżniż fałszy­wafałszy­wa nadziejatak sa­mosa­mo w sztu­cew sztu­ce jak i miłościto naj­lep­sza dro­gadro­ga do pękającychdo pękających sercim bar­dziej jes­temjes­tem wy­magającywy­magający tymtym mniej­szamniej­sza szan­saszan­sa na strzas­ka­nena strzas­ka­ne złudzenianie ma nic gor­sze­goma nic gor­sze­go niżgor­sze­go niż fałszy­waniż fałszy­wa nadziejatak sa­mo w sztu­cesa­mo w sztu­ce jak i miłościto naj­lep­sza dro­ga do pękającychdro­ga do pękających sercim bar­dziej jes­tem wy­magającyjes­tem wy­magający tymwy­magający tym mniej­szatym mniej­sza szan­samniej­sza szan­sa na strzas­ka­neszan­sa na strzas­ka­ne złudzenia

Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott
na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Wolę żebyś mówił mi naj­gor­szą prawdę niż wcis­kał naj­lep­sze kłamstwo. -PróbujPatrzećKolorowo
wolę-żebyś-mówił-mi naj­gor­szą-prawdę-ż-wcis­kał-naj­lep­sze-kłamstwo
Mój pokój na­zywasz fałszy­wym. Jed­nak nie ma nic bar­dziej fałszy­wego, niż po­mysł, aby w tym przeklętym świecie ludzie by­li w sta­nie się zrozumieć. -Pain  -Masashi Kishimoto
mój-pokój-na­zywasz-fałszy­wym-jed­nak nie  nic-bar­dziej-fałszy­wego-ż-po­mysł-aby w tym-przeklętym-świecie-ludzie-by­li