Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia.


nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
bloodymeryniema nicgor­sze­goniżug­rzęznąćna mieliźniewłas­ne­gonieszczęścianie ma nicma nic gor­sze­gogor­sze­go niżniż ug­rzęznąćug­rzęznąć na mieliźniena mieliźnie włas­ne­gowłas­ne­go nieszczęścianie ma nic gor­sze­goma nic gor­sze­go niżgor­sze­go niż ug­rzęznąćniż ug­rzęznąć na mieliźnieug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­gona mieliźnie włas­ne­go nieszczęścianie ma nic gor­sze­go niżma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąćgor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnieniż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­goug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścianie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąćma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźniegor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­goniż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia

Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna.