Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację.


nie- nic-ok­ropniej­sze­go-ż-ludzie-którzy-zaw­sze-mają-rację
stendhal (henri beyle)niema nicok­ropniej­sze­goniżludziektórzyzaw­szemająracjęnie ma nicma nic ok­ropniej­sze­gook­ropniej­sze­go niżniż ludziektórzy zaw­szezaw­sze mająmają racjęnie ma nic ok­ropniej­sze­goma nic ok­ropniej­sze­go niżok­ropniej­sze­go niż ludziektórzy zaw­sze majązaw­sze mają racjęnie ma nic ok­ropniej­sze­go niżma nic ok­ropniej­sze­go niż ludziektórzy zaw­sze mają racjęnie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie

A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?  -Erazm z Rotterdamu
a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej
Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje. -tkaczu32
sta­ram ę-uni­kać-wy­powiadać-słów-zaw­sze-oraz-nig­dy-bo nig­dy-nie będę-wie­dział-czy-zaw­sze-mam-racje