Nie ma nic piękniej­sze­go na woj­nie niż ran­ny śpiewający żołnierz.


nie- nic-piękniej­sze­go-na woj­nie-ż-ran­ny-śpiewający-żołnierz
chemicalsniema nicpiękniej­sze­gona woj­nieniżran­nyśpiewającyżołnierznie ma nicma nic piękniej­sze­gopiękniej­sze­go na woj­niena woj­nie niżniż ran­nyran­ny śpiewającyśpiewający żołnierznie ma nic piękniej­sze­goma nic piękniej­sze­go na woj­niepiękniej­sze­go na woj­nie niżna woj­nie niż ran­nyniż ran­ny śpiewającyran­ny śpiewający żołnierznie ma nic piękniej­sze­go na woj­niema nic piękniej­sze­go na woj­nie niżpiękniej­sze­go na woj­nie niż ran­nyna woj­nie niż ran­ny śpiewającyniż ran­ny śpiewający żołnierznie ma nic piękniej­sze­go na woj­nie niżma nic piękniej­sze­go na woj­nie niż ran­nypiękniej­sze­go na woj­nie niż ran­ny śpiewającyna woj­nie niż ran­ny śpiewający żołnierz

Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron
nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Na świecie nie ma nic piękniej­sze­go od po­budza­nia ludzi do śmiechu. -Marcel Achard
na świecie-nie  nic-piękniej­sze­go-od po­budza­nia-ludzi-do śmiechu
Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Nie ma nic piękniej­sze­go jak człowiek czy­nu zdol­ny do myśle­nia i uczucia. -Elzenberg Henryk
nie- nic-piękniej­sze­go-jak człowiek-czy­nu-zdol­ny-do myś­nia-i uczucia
Ko­biety są piękniej­sze niż na to wyglądają. -Gabriel Laub
ko­biety-są piękniej­sze-ż-na to wyglądają