Nie ma nic słod­sze­go nad światło prawdy.


nie- nic-słod­sze­go-nad-światło-prawdy
cyceronniema nicsłod­sze­gonadświatłoprawdynie ma nicma nic słod­sze­gosłod­sze­go nadnad światłoświatło prawdynie ma nic słod­sze­goma nic słod­sze­go nadsłod­sze­go nad światłonad światło prawdynie ma nic słod­sze­go nadma nic słod­sze­go nad światłosłod­sze­go nad światło prawdynie ma nic słod­sze­go nad światłoma nic słod­sze­go nad światło prawdy

Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Nie ma nic lep­sze­go nad wodę.Nie ma nic szczytniejszego i wspanialszego nad religię, a nic marniejszego i nikczemniejszego nad pojęcie, jakie mają o niej niektórzy bigoci.Nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo.Zaw­sze jes­teśmy po­nad czasem Każdy od­dech, każdy gest jak słod­ka ekstaza. Bez zmar­twień, bez planów Płynąć z prądem życia z zam­knięty­mi oczyma. Nie in­te­resując się ludzką opinią Wyk­rzyczeć uczu­cia, niech niesie je wiatr. Zmącić rzeczywistość Nie poz­wa­lając przepływać marze­niom przez palce. Kochać i być kochanym Prze­mie­rzać to życie, być zaw­sze razem.Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca.