Nie ma nic straszniej­sze­go niż czyn­na ignorancja.


nie- nic-straszniej­sze­go-ż-czyn­na-ignorancja
johann wolfgang goetheniema nicstraszniej­sze­goniżczyn­naignorancjanie ma nicma nic straszniej­sze­gostraszniej­sze­go niżniż czyn­naczyn­na ignorancjanie ma nic straszniej­sze­goma nic straszniej­sze­go niżstraszniej­sze­go niż czyn­naniż czyn­na ignorancjanie ma nic straszniej­sze­go niżma nic straszniej­sze­go niż czyn­nastraszniej­sze­go niż czyn­na ignorancjanie ma nic straszniej­sze­go niż czyn­nama nic straszniej­sze­go niż czyn­na ignorancja

Nie ma nic straszniejszego niż czynna ignorancja. -Anonim
nie-nic-straszniejszego-ż-czynna-ignorancja
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Ten wróg zaw­sze naj­straszniej­szy, które­go nig­dzie spos­trzec nie można. -Wincenty Lutosławski
ten-wróg-zaw­sze-naj­straszniej­szy-które­go-nig­dzie-spos­trzec-nie można
Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację. -Stendhal (Henri Beyle)
nie- nic-ok­ropniej­sze­go-ż-ludzie-którzy-zaw­sze-mają-rację