Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka.


nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka
johann wolfgang goetheniema nicwiększe­goniżpraw­dai na­wetnaj­mniej­szajest wielkanie ma nicma nic większe­gowiększe­go niżniż praw­dapraw­da i na­weti na­wet naj­mniej­szanaj­mniej­sza praw­dapraw­da jest wielkanie ma nic większe­goma nic większe­go niżwiększe­go niż praw­daniż praw­da i na­wetpraw­da i na­wet naj­mniej­szai na­wet naj­mniej­sza praw­danaj­mniej­sza praw­da jest wielkanie ma nic większe­go niżma nic większe­go niż praw­dawiększe­go niż praw­da i na­wetniż praw­da i na­wet naj­mniej­szapraw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­dai na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielkanie ma nic większe­go niż praw­dama nic większe­go niż praw­da i na­wetwiększe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­szaniż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­dapraw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka

Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott
na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Naj­smut­niej­sza życiowa praw­da: żaden, na­wet najgłośniej­szy krzyk, nie jest w sta­nie zagłuszyć myśli. -Nieszczęście
naj­smut­niej­sza-życiowa-praw­da-żaden-na­wet-najgłośniej­szy-krzyk-nie jest w sta­nie-zagłuszyć-myśli
Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie. -Mark Twain
praw­da-jest dziw­niej­sza-od fik­cji-a to dla­tego-że fik­cja-mu­-być-praw­do­podob­na-praw­da - nie
Są trzy fa­zy ujaw­niania się praw­dy. Naj­pierw praw­da jest ośmie­sza­na, po­tem spo­tyka się z gwałtow­nym opo­rem, a na ko­niec trak­to­wana jest ja­ko oczywistość. -Arthur Schopenhauer
są trzy-fa­zy-ujaw­niania ę-praw­dy-naj­pierw praw­da-jest ośmie­sza­na-po­tem-spo­tyka ę-z gwałtow­nym-opo­rem-a na ko­niec
Naj­praw­dziw­szą wiel­kości oz­naką jest nienasycenie. -Henry Fielding
naj­praw­dziw­szą-wiel­koś-oz­naką-jest nienasycenie