Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok.


nie- pecha-w twoim-życiu-nie  przy­pad­ku-możesz zmar­no­wać-naj­większe-okaz­- w ogó-ich-nie ­trzec-a możesz-drob­ne
mieczysław malińskiniema pechaw twoimżyciunie ma przy­pad­kumożesz zmar­no­waćnaj­większeokaz­je w ogóleichnie dos­trzeca możeszdrob­neza­mienićw naj­większewy­darze­nia od ciebieto za­leżyprzeszłymi la­tamiza­robiłeśna to jak te­razpostępu­jeszi obec­nieza­rabiaszna to jak będzieszde­cydo­wałza miesiącza roknie ma pechama pecha w twoimw twoim życiumożesz zmar­no­wać naj­większenaj­większe okaz­je w ogóle ichich nie dos­trzeca możesz drob­nedrob­ne za­mienićza­mienić w naj­większew naj­większe wy­darze­nia od ciebie to za­leżyprzeszłymi la­tami za­robiłeśza­robiłeś na to jak te­razna to jak te­raz postępu­jeszi obec­nie za­rabiaszza­rabiasz na to jak będzieszna to jak będziesz de­cydo­wałde­cydo­wał za miesiącnie ma pecha w twoimma pecha w twoim życiumożesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je w ogóle ich nie dos­trzeca możesz drob­ne za­mienićdrob­ne za­mienić w naj­większeza­mienić w naj­większe wy­darze­niaprzeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­razza­robiłeś na to jak te­raz postępu­jeszi obec­nie za­rabiasz na to jak będzieszza­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wałna to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc

Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie. -Ryder
pra­ca-nad-­mym-sobą-to w niej-­­jesz-naj­większe-wynagrodzenie