Nie ma piękniej­sze­go doświad­cze­nia niż fi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkim dniu przy szklan­ce wo­dy i papierosie.


nie- piękniej­sze­go-doświad­cze­nia-ż-fi­lozo­ficzna-roz­mo­wa-z przy­jacielem-po ężkim-dniu-przy-szklan­-wo­dy-i papierosie
charlotkaniema piękniej­sze­godoświad­cze­nianiżfi­lozo­ficznaroz­mo­waz przy­jacielempo ciężkimdniuprzyszklan­cewo­dyi papierosienie ma piękniej­sze­goma piękniej­sze­go doświad­cze­niadoświad­cze­nia niżniż fi­lozo­ficznafi­lozo­ficzna roz­mo­waroz­mo­wa z przy­jacielemz przy­jacielem po ciężkimpo ciężkim dniudniu przyprzy szklan­ceszklan­ce wo­dywo­dy i papierosienie ma piękniej­sze­go doświad­cze­niama piękniej­sze­go doświad­cze­nia niżdoświad­cze­nia niż fi­lozo­ficznaniż fi­lozo­ficzna roz­mo­wafi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielemroz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkimz przy­jacielem po ciężkim dniupo ciężkim dniu przydniu przy szklan­ceprzy szklan­ce wo­dyszklan­ce wo­dy i papierosienie ma piękniej­sze­go doświad­cze­nia niżma piękniej­sze­go doświad­cze­nia niż fi­lozo­ficznadoświad­cze­nia niż fi­lozo­ficzna roz­mo­waniż fi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielemfi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkimroz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkim dniuz przy­jacielem po ciężkim dniu przypo ciężkim dniu przy szklan­cedniu przy szklan­ce wo­dyprzy szklan­ce wo­dy i papierosienie ma piękniej­sze­go doświad­cze­nia niż fi­lozo­ficznama piękniej­sze­go doświad­cze­nia niż fi­lozo­ficzna roz­mo­wadoświad­cze­nia niż fi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielemniż fi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkimfi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkim dniuroz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkim dniu przyz przy­jacielem po ciężkim dniu przy szklan­cepo ciężkim dniu przy szklan­ce wo­dydniu przy szklan­ce wo­dy i papierosie

Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia.` Cza­sem łat­wiej roz­ma­wia się z obcą osobą, niż z przy­jacielem .Nie można być przy­jacielem dla ko­gokol­wiek, nie będąc przy­jacielem dla siebie.Przy­jacielu mój, nie jes­teś moim przy­jacielem, lecz cóż ro­bić, byś to pojął? Mo­ja dro­ga nie jest twoją drogą, choć wędru­jemy nią ra­zem - ra­mię w ramię.Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.