Nie ma re­guł w miłości - znaj­du­je się po­za prawem.


nie- re­guł-w miłoś- znaj­­ ę-po­za-prawem
devinniema re­gułw miłości znaj­du­je siępo­zaprawemnie ma re­gułma re­guł w miłości znaj­du­je się po­zapo­za prawemnie ma re­guł w miłości znaj­du­je się po­za prawem

Jeśli re­guł mo­ral­ności nie no­sisz w ser­cu, nie znaj­dziesz ich w książkach.Zawżdy znaj­dzie przyczynę, kto zdo­byczy pragnie. Dwóch wilków jed­no w le­sie na­dyba­li jagnię; Już go mieli ro­zer­wać, rzekło: „Ja­kim prawem?” „Smacznyś, słaby i w le­sie!” – Zjed­li niezabawem.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Prawem, które jest w największym kryzysie w dzisiejszym społeczeństwie, jest prawo miłości.Kto postępu­je według re­guł, naj­częściej wyw­ra­ca się o przypadek.